jump to content

עמותות ומוסדות ציבור

רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור

הלבנת הון במלכ"רים – דגלים אדומים לזיהוי ניצול מלכ"ר להלבנת הון

רשם התאגידים פרסם חוזר ובו רשימה של פעילויות ("דגלים אדומים" כלשונו) המהוות סימנים מחשידים לשימוש במלכ"ר כמכשיר להלבנת הון. יצוין כי דגל אדום שיש לו הסבר הגיוני אינו מחשיד. החוזר אינו מפרט מה דעת הרשם כאשר יש כמה דגלים ובצידם...

קרא עוד >>

הגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה לשנת 2018

בקשות התמיכה ממשרדי הממשלה נפתחו ויש להגיש את הטפסים במרכב"ה עבור משרדי הממשלה הבאים: דתות, תרבות, בריאות ורווחה. לצורך הגשת הבקשות יש לשלוח את החומר הרלוונטי לבקשה הכולל: מאזן בוחן לתקופה 1-9/2017 (כולל ק. אחיד לפי דרישה). דוח עלות לפי...

קרא עוד >>

ביקורת עומק מטעם הרשם והחשכ"ל

"ביקורת עומק" נתפסת בקרב מנהלי עמותות כביקורת טרחנית, מקשה, מחמירה ולעיתים אפילו הרת אסון. מלבד ההתעסקות הטכנית הרבה סביב הביקורת הכוללת את איסוף החומר ומתן תגובות לביקורת הרי שלדוח הסופי המופק קיימות השלכות רבות על העמותה. המבקר יכול במסקנותיו להמליץ...

קרא עוד >>

פיקדונות עובדים זרים מסתננים

בתאריך 25.4.17 פרסם משרד הפנים הנחיות חדשות לפיקדונות עובדים זרים – כתחליף להפרשה לפנסיה לעובדים ישראלים. חוק עובדים זרים התשנ"א, 1991, מחייב מעסיקי עובדים זרים שהם מסתננים להפקיד עבורם פיקדון. הפיקדון יופקד עבור עובדים זרים שהם מסתננים, העומדים בתנאים מסוימים....

קרא עוד >>

תמיכות עיריית ירושלים לשנת 2017

ברצוננו להביא לידיעתכם כי עיריית ירושלים פרסמה חוברת תמיכות לשנת 2017 עבור תאגידים הפועלים בירושלים, מצ"ב סיכום התמיכות הרלוונטיות לכל סוג מוסד. ניתן להגיש בקשה בהתאם לקריטריונים נוספים (לאו דווקא עבור מוסדות חינוך) המפורטים בחוברת התמיכות של העירייה. לקריאת החוזר...

קרא עוד >>

מסלול הלוואה בערבות מדינה לעמותות חברתיות

ברצוננו להביא לידיעתכם כי קרן הסיוע של המדינה פתחה בחודש נובמבר 2016 מסלול ייעודי חדש לעמותות חברתיות. דרך מסלול זה ניתן לגייס הלוואה בערבות המדינה לעמותות חברתיות המספקות שירותים לממשלה בתחום החינוך, הרווחה והבריאות. במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות...

קרא עוד >>