jump to content

עמותות ומוסדות ציבור

רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור

שכר טרחה ליועצים בגין השגת תמיכות- המותר והאסור

נפסק דין בבית המשפט לתביעות קטנות בנוגע לרו"ח שייעץ לעמותות בכדי לקבל תקציבים ממשלתיים ושכרו ננקב באחוזים מכספי התמיכה כי העסקה היא עסקה שגם רואה החשבון עצמו מעורב ושותף בה ונהנה מכספי התמיכה, דבר המהווה שימוש בתמיכה למטרה שלא נועדה לה....

קרא עוד >>

פורסם חוזר מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז

ברצוננו להודיעכם כי פורסם חוזר אגף מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז. בחוזר המצ"ב מובאים עיקרי השינויים ביחס לשנה"ל תשע"ו. לקריאת החוזר לחץ כאן לחוזר המלא ממשרד החינוך לחץ כאן

קרא עוד >>

קולות קוראים לתקצוב בעלויות להצטיידות בתחום החינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ז

ברצוננו להביא לידיעתכם כי אגף החינוך המיוחד פרסם קולות קוראים לתקצוב בעלויות לשנה"ל תשע"ז בכמה תחומים: הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות. תקצוב בעלויות להצטיידות מתי"אות מתמחים למוגבלות בראיה. תקצוב בעלויות להצטיידות מרכזים טיפוליים למוגבלות בשמיעה במוסדות מוכש"ר חרדי. תקצוב בעלויות...

קרא עוד >>

הכנה לחודשי הקיץ – עדכוני שכר

לקראת חודשי הקיץ וכהכנה לעדכונים שונים שנחקקו הנוגעים למשכורות יולי (שתשולמנה בראשית אוגוסט) מצ"ב חוזר הכולל מספר הנחיות והדגשים אקטואליים בנושאי עדכון שכר מינימום, חופשה שנתית, הפרשות פנסיוניות, תשלום דמי הבראה ועוד. לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

קרא עוד >>

העסקת נוער בתקופת הקיץ

בזמן חופשת הקיץ ישנם בני נוער רבים המחפשים עבודה ומועסקים ע"י תאגידים שונים. בני הנוער העובדים חשופים, לא אחת, לניצול ופגיעה בעבודתם ע"י המעסיק ועל כן קיים חוק ייעודי עבור העסקת בני נוער ("חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953"). בחוזר המצ"ב יוצגו עיקרי התנאים...

קרא עוד >>

חסיון שמות תורמים מדווח שנתי לרשם העמותות

חוק העמותות מחייב להגיש לרשם העמותות דוח כספי ובו פירוט התורמים. קיימת אפשרות לבקש חסיון על שמות התורמים. החיסיון מעוגן בתקנות  לחוק העמותות - קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם. לנוחותכם. מצ"ב חוזר הכולל את עיקרי הנוהל לאישור...

קרא עוד >>