jump to content

עמותות ומוסדות ציבור

רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור

הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין – לא רק בירושלים

ניתן להגיש מסמכים (דוחות כספיים, דוח מילולי וכל המסמכים הנלווים, כולל פרוטוקולים רלוונטיים) גם בלשכות רשות התאגידים בת"א, באר שבע, חיפה ונצרת עילית. את סט המסמכים יש למסור במלואו. במידה ויהיה חסר מסמך – לא תתבצע קבלה. המסירה תהיה בפגישה...

קרא עוד >>

הוראות עיקריות בביקורת משרד הכלכלה והתעשייה

כמענה לגל הביקורות שעורך משרד הכלכלה והתעשייה, ברצוננו להפנות את תשומת לבכם למספר הדגשים. נציין כי אין המדובר בכל הוראות החוק המחייבות את המעסיקים אלא במקבץ הוראות עיקריות וחשובות שנצפו כחוזרות על עצמן בביקורות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה. לקריאת החוזר...

קרא עוד >>

מקסום הכנסות ממשרד החינוך

כידוע, בהתאם למערך הדיווחים למשרד החינוך נקבע גובה התקצוב של בית הספר. על מנת למקסם את ההכנסות המתקבלות ממשרד החינוך יש לדווח את מכלול הדיווחים הנדרשים באופן מיטבי וכן נדרש כי יהא גורם אשר יעקוב אחר כל מערכות משרד החינוך...

קרא עוד >>

נוהל פיטורי עובדים

במטרה להיערך לשנה"ל תשע"ז הרינו להזכירכם כי התאריך האחרון לקיום פיטורי עובדים הינו- 31.5.2016. לפיכך, הבאנו לפניכם מכלול הנחיות לקיום הליך פיטורים תקין. לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

קרא עוד >>

היבטים חשבונאיים בנוהל תמיכות

נוהל תמיכות של שר האוצר מהווה אבן יסוד לזכאות לתמיכה ממשלתית. ההתנהלות לפיו הנתמכת נקובים בו תנאים חשבונאיים מסוימים לקבלת תמיכה. משרדי הממשלה בודקים את עמידת העמותה בתנאים הנקובים בנוהל. הביקורות נערכות בשלש רמות: א. ביקורת קצרה הכוללת בדיקה כי...

קרא עוד >>

מיסוי רבנים ושירותי דת

רשות המיסים פרסמה חוזר חדש אודות הכנסות משירותי דת בתשלום ביחידים ובעמותות ומיסוי רבנים. החוזר מתייחס להיבטי מס הכנסה ומע"מ אצל יחיד ואצל מוסד ציבורי. החוזר מעיד על הרצינות בה רשות המיסים מתייחסת לנושא. חשוב לציין כי בנושא זה קיימים...

קרא עוד >>