jump to content

מגזר עסקי

פיקדונות עובדים זרים מסתננים

בתאריך 25.4.17 פרסם משרד הפנים הנחיות חדשות לפיקדונות עובדים זרים – כתחליף להפרשה לפנסיה לעובדים ישראלים. חוק עובדים זרים התשנ"א, 1991, מחייב מעסיקי עובדים זרים שהם מסתננים להפקיד עבורם פיקדון. הפיקדון יופקד עבור עובדים זרים שהם מסתננים, העומדים בתנאים מסוימים....

קרא עוד >>

הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

מדינת ישראל מעוניינת לעודד את פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים בישראל, בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים, לצורך כך מפעילה המדינה קרנות ייעודיות במסגרתן מועמדות לעסקים הלוואות בתנאי מימון ייחודיים לצרכי הון חוזר והשקעה. לקבלת מידע נוסף לחץ כאן

קרא עוד >>

מיסוי דירה שלישית ומעלה

משרד האוצר מעוניין להטיל מס על דירה שלישית מתוך ציפייה להורדת הביקוש של משקיעים לדירות נוספות ואולי לגרום למשקיעים למכור דירות ובכך לנסות ו"להילחם" במחירי הדירות המאמירים בשוק בישראל. בתזכיר שפורסם ב-06/09/2016 רשומים עיקרי הדברים באשר להחלטת מיסוי על דירה...

קרא עוד >>

הכנה לחודשי הקיץ – עדכוני שכר

לקראת חודשי הקיץ וכהכנה לעדכונים שונים שנחקקו הנוגעים למשכורות יולי (שתשולמנה בראשית אוגוסט) מצ"ב חוזר הכולל מספר הנחיות והדגשים אקטואליים בנושאי עדכון שכר מינימום, חופשה שנתית, הפרשות פנסיוניות, תשלום דמי הבראה ועוד. לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

קרא עוד >>

העסקת נוער בתקופת הקיץ

בזמן חופשת הקיץ ישנם בני נוער רבים המחפשים עבודה ומועסקים ע"י תאגידים שונים. בני הנוער העובדים חשופים, לא אחת, לניצול ופגיעה בעבודתם ע"י המעסיק ועל כן קיים חוק ייעודי עבור העסקת בני נוער ("חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953"). בחוזר המצ"ב יוצגו עיקרי התנאים...

קרא עוד >>

הוראות עיקריות בביקורת משרד הכלכלה והתעשייה

כמענה לגל הביקורות שעורך משרד הכלכלה והתעשייה, ברצוננו להפנות את תשומת לבכם למספר הדגשים. נציין כי אין המדובר בכל הוראות החוק המחייבות את המעסיקים אלא במקבץ הוראות עיקריות וחשובות שנצפו כחוזרות על עצמן בביקורות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה. לקריאת החוזר...

קרא עוד >>