jump to content

מגזר עסקי

הכנה לחודשי הקיץ – עדכוני שכר

לקראת חודשי הקיץ וכהכנה לעדכונים שונים שנחקקו הנוגעים למשכורות יולי (שתשולמנה בראשית אוגוסט) מצ"ב חוזר הכולל מספר הנחיות והדגשים אקטואליים בנושאי עדכון שכר מינימום, חופשה שנתית, הפרשות פנסיוניות, תשלום דמי הבראה ועוד. לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

קרא עוד >>

העסקת נוער בתקופת הקיץ

בזמן חופשת הקיץ ישנם בני נוער רבים המחפשים עבודה ומועסקים ע"י תאגידים שונים. בני הנוער העובדים חשופים, לא אחת, לניצול ופגיעה בעבודתם ע"י המעסיק ועל כן קיים חוק ייעודי עבור העסקת בני נוער ("חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953"). בחוזר המצ"ב יוצגו עיקרי התנאים...

קרא עוד >>

הוראות עיקריות בביקורת משרד הכלכלה והתעשייה

כמענה לגל הביקורות שעורך משרד הכלכלה והתעשייה, ברצוננו להפנות את תשומת לבכם למספר הדגשים. נציין כי אין המדובר בכל הוראות החוק המחייבות את המעסיקים אלא במקבץ הוראות עיקריות וחשובות שנצפו כחוזרות על עצמן בביקורות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה. לקריאת החוזר...

קרא עוד >>

סוגיות נבחרות בהצהרת הון

נוהל שגרתי של מס הכנסה, הנהוג גם ברוב מדינות העולם, הוא דרישה להצהרת הון. הנישום נדרש להצהיר את כל הונו והתחייבויותיו, שלו ושל בן הזוג, כולל נכסי ילדים. מס הכנסה משווה את התפתחות ההון עם ההכנסות המוצהרות  בניכוי תשלומי המיסים...

קרא עוד >>

תשלום עבור שעות נוספות

415,000 ₪ לעובדת, שלא קיבלה שכר על שעות נוספות לאחר 18 שנות עבודה כאחראית פוטרה העובדת ללא שימוע. במהלך הדיונים בתיק התגלה גם כי חברת כוח האדם, לא שילמה לעובדת שכר עבור שעות נוספות. ארבע שנים וחצי אחרי שהתביעה הוגשה,...

קרא עוד >>

נהלים לקיום חוקי העבודה – ביקורת משרד הכלכלה

כידוע, ביקורות משרד הכלכלה בתקופה האחרונה צברו תאוצה ואכיפת חוקי העבודה נכנסו להילוך גבוה. כדאי לדעת כי על פי נהלי משרד הכלכלה גוף המראה כי נקט צעדים לקיום עתידי של חוקי העבודה יכול להינצל מקנסות או לחסוך חלק משמעותי מהם. כמו כן...

קרא עוד >>