jump to content

עדכוני מיסים

רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים

חוק ההסדרים – עדכונים משמעותיים

בהצעת החוק (להלן: חוק ההסדרים) שאושרה ביום 21/12/2016 ישנם מספר שינויים העשויים להשפיע מהותית על נישומים שונים החל מינואר 2017. בחוזר המצ"ב מובאים מספר נקודות חשובות העולות מהצעת החוק בנושאים שונים. בין היתר: שינוי שיעורי המס ליחיד, שינוי שיעור מס...

קרא עוד >>

פחת למונית היברידית

נקבע כי ניתן לדרוש פחת של 33.33% אחוזים על מונית היברידית שנרשמה בין התאריכים 1.1.2017- ו – 31.12.2019.

קרא עוד >>

גילוי מרצון שאינו תקין

מס הכנסה איפשר להגיש גלוי מרצון אודות עבירות מס ולזכות בחסינות מאישום פלילי. לאחרונה נפסק כי אדם שהגיש בקשה כזו והתברר כי בבקשתו כלל רק כמחצית מסכום המחדל האמיתי והוא הורשע במשפט פלילי.

קרא עוד >>

מכירת כלי רכב בחברות השכרה מניבות הכנסה פירותית ולא רווח הון

בפסק דין אלדן קרדן ותמיר נפסק כלהלן: חברות להשכרת רכב נהגו להשכיר את הרכב לתקופה של פחות מ 4 שנים ואז למוכרו. החברות טענו כי הרכב הינו רכוש קבוע המשמש להשכרה ומכירתו מניבה רווח הון. משכך ראו החברת את עצמן...

קרא עוד >>

תיקוני מס צפויים

במסגרת חוק ההסדרים מוצעים כמה תיקוני חקיקה. ביניהם כאלו העלולים, אם יעברו, להשפיע מהותית על חברות: הכנסה של חברת מעטים הנובעת מפעילות של יחיד תיחשב כהכנסת היחיד, וממילא תמוסה לפי שיעורי מס אישיים. תיקון זה רלוונטי בעיקר לחברות של בעלי...

קרא עוד >>

שליטה וניהול של חברה בחו"ל

כאשר השליטה או הניהול נעשים בחו"ל הכנסות החברה אינן חייבות בדר"כ במס בישראל (להוציא מקרים מסויימים). חברות שונות ניסו למנות דירקטורים בחו"ל כאשר הסמכויות האמיתיות לניהול נשארו בידי הבעלים שהינם בישראל. ככלל מדובר ברמות שונות של שליטה ובמגוון אמצעים. פורסם...

קרא עוד >>