jump to content

עדכוני מיסים

רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים

תקנות שווי רכב הן חזקה חלוטה

בית המשפט המחוזי קבע כי תקנות אלו הינן חזקה חלוטה. לפי החלטה זו נובע כי אין להסתמך על תכנות רישום (ידניות וגם הנתמכות בטכנולוגיית gps) לשם יחוס מדוייק של הוצאות הרכב. יצויין כי בית המשפט קבע כי בטענות הצדדים לא...

קרא עוד >>

הטבות בשל מס ריבוי דירות

פורסמו תקנות בקשר למס ריבוי דירות הקובעות, כי חייב במס שמכר דירת מגורים בתקופה 1.1.2017–1.10.2017 יהיה זכאי למענק בגובה מס השבח בו הוא חייב בגין המכירה האמורה עד לסכום של 85,000 ש"ח, אלא אם מדובר במי שבבעלותו שלוש דירות מגורים...

קרא עוד >>

תמצות מיסוי תמ"א 38

פרויקט תמ"א 38 - בניה לפי תכנית חיזוק (שלא בדרך של הריסה) מדובר בעיסקה שלפיה מוענקות לדיירים זכויות בניה לדירות נוספות (בדר"כ על הגג). הדיירים בבניין מקבלים שירותי בניה לפי תכנית החיזוק הכוללים בעיקר הרחבת דירותיהם, ובתמורה. הקבלן מקבל מהדיירים...

קרא עוד >>

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2008, עם חקיקת תיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות הגמל חויבו המעסיקים לפתוח קופות אישיות לפיצויים עבור העובדים החדשים ואילו עבור העובדים שהופקדו עבורם כספים בקופת פיצויים מרכזית עד ליום 31.12.2007 ניתן יהיה להמשיך ולהפקיד בקופה המרכזית עד ליום...

קרא עוד >>

חובת הפקדה לעצמאי לפנסיה

במסגרת חוק ההסדרים החדש שונה חוק הפקדות לפנסיה והחל מה-01.01.2017 מחויבים כל העצמאים לחסוך לפנסיה. עד לשינוי החוק חויבו רק השכירים במדינת ישראל לחסוך לפנסיה (החל משנת 2008) ואילו העצמאים ובעלי עסקים קטנים היו אמנם זכאים להפריש לעצמם כספים לקרן...

קרא עוד >>

משיכות בידי בעלי מניות בחברה וטובות הנאה אחרות

בחוק ההסדרים האחרון חוקק סעיף 3(ט1) המטפל בטובות הנאה של בעלי מניות מחברה בבעלותם. הסעיף מתייחס הן למיסוי משיכות מזומנים בידי בעל מניות והן מהעמדת נכס לשימוש בעל המניות. בחוזר המצ"ב יובאו עיקרי הוראות המס החדשות שיחולו על משיכות הכספים...

קרא עוד >>