jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

נקודות זיכוי לעובד זר

משנת 2014 מגיעות לעובד זר חוקי (שיש לו אשרה מסוג ב/1) בתחום הסיעוד נקודות זכות של תושב (2 נק"ז), בשל נסיעה (1/4 נק"ז) ובשל אשה (1/2 נק"ז). לעובד זר חוקי שאינו בתחום הסיעוד מגיעות נק"ז לאשה (1/2 נק"ז). כעת נקבע...

קרא עוד >>

הקלות ליצרני חשמל ביתיים

פורסם חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות שבמסגרתו ניתנו הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים המפיקים ומוכרים חשמל. ההטבות כוללות פטור בתשלום בטו"ל ומס בריאות, פטור מרישום כעוסק לעניין מע"מ ופטורי מס.

קרא עוד >>

קופה כללית לפיצויים

בעבר היו קופות כלליות לפיצויים, שלא ע"ש עובד ספציפי, והפקדה בהן הוכרה כהוצאה לצרכי מס. החל משנת 2007 ועד סוף 2011 היה ניתן להפקיד לקופות אלו עבור עובדים שהופקד בגינם בעבר לקופה כזו. פורסמו הוראות מטעם מס הכנסה למעבידים שברשותם...

קרא עוד >>

חוק ההסדרים – עדכונים משמעותיים

בהצעת החוק (להלן: חוק ההסדרים) שאושרה ביום 21/12/2016 ישנם מספר שינויים העשויים להשפיע מהותית על נישומים שונים החל מינואר 2017. בחוזר המצ"ב מובאים מספר נקודות חשובות העולות מהצעת החוק בנושאים שונים. בין היתר: שינוי שיעורי המס ליחיד, שינוי שיעור מס...

קרא עוד >>

פחת למונית היברידית

נקבע כי ניתן לדרוש פחת של 33.33% אחוזים על מונית היברידית שנרשמה בין התאריכים 1.1.2017- ו – 31.12.2019.

קרא עוד >>

גילוי מרצון שאינו תקין

מס הכנסה איפשר להגיש גלוי מרצון אודות עבירות מס ולזכות בחסינות מאישום פלילי. לאחרונה נפסק כי אדם שהגיש בקשה כזו והתברר כי בבקשתו כלל רק כמחצית מסכום המחדל האמיתי והוא הורשע במשפט פלילי.

קרא עוד >>