jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

עדכונים ותוספות בנושאי שכר לקראת שנת 2017

לקוחות יקרים. מצ"ב חוזר הכולל תוספות ועדכונים שונים לקראת שנת 2017 בנושאים הבאים: עדכון שכר מינימום בצו הרחבה. חופשה שנתית - עדכון בצבירת ימי חופשה לעובדים בעלי וותק של עד 4 שנים. צו הרחבה על הפרשות פנסיוניות. חובת דיווח אחיד למעסיקים...

קרא עוד >>

פורסם קול קורא בנושא תקצוב בתי ספר מקצועיים בפיקוח משרד החינוך

ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב בעלויות על בתי ספר מקצועיים שהיו תחת תקצוב ופיקוח משרד הכלכלה ועוברים בשנה"ל תשע"ז לפיקוח משרד החינוך. התקצוב הינו עבור בעלויות על בתי ספר המקיימים בחטיבה העליונה חינוך טכנולוגי במגמות...

קרא עוד >>

תיקוני מס צפויים

במסגרת חוק ההסדרים מוצעים כמה תיקוני חקיקה. ביניהם כאלו העלולים, אם יעברו, להשפיע מהותית על חברות: הכנסה של חברת מעטים הנובעת מפעילות של יחיד תיחשב כהכנסת היחיד, וממילא תמוסה לפי שיעורי מס אישיים. תיקון זה רלוונטי בעיקר לחברות של בעלי...

קרא עוד >>

קול קורא בנושא הצטיידות מוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני (כיתות י"ג-י"ד) בשנה"ל תשע"ז

לקהל לקוחותינו שלום רב, ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב להצטיידות מוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני בשנה"ל תשע"ז. התקצוב הינו עבור שדרוג והצטיידות בכלל המגמות הטכנולוגיות המפורטות בקישור להלן:  קריטריונים לתקצוב.  לתשומת הלב, התקצוב הינו עבור...

קרא עוד >>

שכר טרחה ליועצים בגין השגת תמיכות- המותר והאסור

נפסק דין בבית המשפט לתביעות קטנות בנוגע לרו"ח שייעץ לעמותות בכדי לקבל תקציבים ממשלתיים ושכרו ננקב באחוזים מכספי התמיכה כי העסקה היא עסקה שגם רואה החשבון עצמו מעורב ושותף בה ונהנה מכספי התמיכה, דבר המהווה שימוש בתמיכה למטרה שלא נועדה לה....

קרא עוד >>

שליטה וניהול של חברה בחו"ל

כאשר השליטה או הניהול נעשים בחו"ל הכנסות החברה אינן חייבות בדר"כ במס בישראל (להוציא מקרים מסויימים). חברות שונות ניסו למנות דירקטורים בחו"ל כאשר הסמכויות האמיתיות לניהול נשארו בידי הבעלים שהינם בישראל. ככלל מדובר ברמות שונות של שליטה ובמגוון אמצעים. פורסם...

קרא עוד >>