מאמרים ועדכונים

mamarim_image

עדכוני מס הכנסה לשנת 2017

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018) התשע"ז - 2016, תוקנו, בין היתר, מספר סעיפים בפקודת מס הכנסה. מצ"ב חברת של מס הכנסה הכוללת עדכוני מיסים שונים שנכנסו לתוקף החל מה-01.01.2017 כלהלן: שיעורי המס לשנת...

קרא עוד >>

פורסם קול קורא לתקצוב תגבור לימודי יהדות

לקהל לקוחותינו שלום רב, ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא להגשת בקשה לתקצוב לתגבור מדעי יהדות עבור בתי ספר היסודיים לכיתות ז' – ח', מסוג פיקוח ממ"ד, ממלכתי, וחרדי . וכן עבור חטיבה עליונה במוסדות חינוך המקיימים...

קרא עוד >>

הקלה בשיעור מס על דיבידנד של בעל מניות מהותי

בהתאם להוראת שעה נקבע כי שיעור מס על דיבידנד לבעל מניות מהותי בחברה יהיה25% בלבד (במקום 30% שהיה עד היום) על דיבידנד שיחולק מיון 01.01.2017 ועד 30.09.2017. שיעור המס המופחת יחול על דיבידנד שיחולק מרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2016 ותנאי נוסף...

קרא עוד >>

נקודות זיכוי לעובד זר

משנת 2014 מגיעות לעובד זר חוקי (שיש לו אשרה מסוג ב/1) בתחום הסיעוד נקודות זכות של תושב (2 נק"ז), בשל נסיעה (1/4 נק"ז) ובשל אשה (1/2 נק"ז). לעובד זר חוקי שאינו בתחום הסיעוד מגיעות נק"ז לאשה (1/2 נק"ז). כעת נקבע...

קרא עוד >>

הקלות ליצרני חשמל ביתיים

פורסם חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות שבמסגרתו ניתנו הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים המפיקים ומוכרים חשמל. ההטבות כוללות פטור בתשלום בטו"ל ומס בריאות, פטור מרישום כעוסק לעניין מע"מ ופטורי מס.

קרא עוד >>

קופה כללית לפיצויים

בעבר היו קופות כלליות לפיצויים, שלא ע"ש עובד ספציפי, והפקדה בהן הוכרה כהוצאה לצרכי מס. החל משנת 2007 ועד סוף 2011 היה ניתן להפקיד לקופות אלו עבור עובדים שהופקד בגינם בעבר לקופה כזו. פורסמו הוראות מטעם מס הכנסה למעבידים שברשותם...

קרא עוד >>