jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

הלבנת הון במלכ"רים – דגלים אדומים לזיהוי ניצול מלכ"ר להלבנת הון

רשם התאגידים פרסם חוזר ובו רשימה של פעילויות ("דגלים אדומים" כלשונו) המהוות סימנים מחשידים לשימוש במלכ"ר כמכשיר להלבנת הון. יצוין כי דגל אדום שיש לו הסבר הגיוני אינו מחשיד. החוזר אינו מפרט מה דעת הרשם כאשר יש כמה דגלים ובצידם...

קרא עוד >>

הגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה לשנת 2018

בקשות התמיכה ממשרדי הממשלה נפתחו ויש להגיש את הטפסים במרכב"ה עבור משרדי הממשלה הבאים: דתות, תרבות, בריאות ורווחה. לצורך הגשת הבקשות יש לשלוח את החומר הרלוונטי לבקשה הכולל: מאזן בוחן לתקופה 1-9/2017 (כולל ק. אחיד לפי דרישה). דוח עלות לפי...

קרא עוד >>

ייעוץ פיננסי

בואו לקבל ייעוץ פיננסי מהמומחים במשרד רואי החשבון רודניק וורצל ושות' פועלת מחלקה מקצועית וייעוץ עסקי, האמונה על מתן ייעוץ פיננסי לעסקים וחברות מכל מגזרי המשק. כידוע, ניהולו של עסק כולל התמודדות עם אתגרים כלכליים מורכבים המחייבים פתרונות יעילים ונכונים...

קרא עוד >>

תלושי שכר עובדי הוראה

סיוע מקצועי בתלושי שכר לעובדי הוראה כמו מוסדות ממשלתיים וציבוריים אחרים, גם מוסדות החינוך נדרשים לעמוד בדרישות ובפיקוח המשרד שמספק את תקציביהם, ודברים אלו נכונים גם לגבי משכורות העובדים. יחד עם זאת, קיימים הבדלים מהותיים בין תלושי שכר עובדי הוראה...

קרא עוד >>

ביקורת עומק מטעם הרשם והחשכ"ל

"ביקורת עומק" נתפסת בקרב מנהלי עמותות כביקורת טרחנית, מקשה, מחמירה ולעיתים אפילו הרת אסון. מלבד ההתעסקות הטכנית הרבה סביב הביקורת הכוללת את איסוף החומר ומתן תגובות לביקורת הרי שלדוח הסופי המופק קיימות השלכות רבות על העמותה. המבקר יכול במסקנותיו להמליץ...

קרא עוד >>

פיקדונות עובדים זרים מסתננים

בתאריך 25.4.17 פרסם משרד הפנים הנחיות חדשות לפיקדונות עובדים זרים – כתחליף להפרשה לפנסיה לעובדים ישראלים. חוק עובדים זרים התשנ"א, 1991, מחייב מעסיקי עובדים זרים שהם מסתננים להפקיד עבורם פיקדון. הפיקדון יופקד עבור עובדים זרים שהם מסתננים, העומדים בתנאים מסוימים....

קרא עוד >>