jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

חוזר שכר 2018

דיני עבודה הם חוקים אשר מטרתם להסדיר את מערכת היחסים שבין עובדים לבין מעסיקים. וזאת על מנת למנוע ניצול לרעה ואפליה של עובדים על ידי מעסיקיהם, וליהפך. כל מעסיק חייב לוודא כי הוא עומד בכל הוראות החוק החל מקבלת העובד לעבודה, מהלך...

קרא עוד >>

סוגיות מס נבחרות בחברה – עיתון "בשבע" גיליון 772

פעילותה של החברה טומנת בחובה סוגיות מס רבות ומגוונות. תכנון נכון והתנהלות חכמה בסוגיות המס עשויה לחסוך כסף רב למנהל ולמנוע תשלומי קנסות וריביות מיותרים. בטור שלפניכם מוצגות שתי סוגיות מס שהתעוררו בשנת 2017 בעקבות עדכוני חקיקה. הטור פורסם בעיתון...

קרא עוד >>

היערכות לקראת תום שנת המס 2017

בחוזר זה נסקרו ותומצתו מספר סוגיות מס אותן ראינו כחשובות ורלוונטיות יותר וכן רשימת הכנות הדרושות לקראת סוף שנת המס 2017 והכנה לקראת שנת המס 2018. חלק מסוגיות המס מורכבות יותר וקיימים חלוקי דעות באשר לפרשנותן ולכן נמליץ על התייעצות...

קרא עוד >>

מיסוי תמ"א 38

עסקת תמ"א 38 הינה עסקה שלפיה מוענקות לדיירים זכויות בניה לדירות נוספות (בדר"כ על הגג).  הדיירים בבניין מקבלים שירותי בניה לפי תכנית החיזוק הכוללים בעיקר הרחבת דירותיהם, ובתמורה, הקבלן מקבל מהדיירים את הזכויות לבניית דירות נוספות שהוענקו להם, בונה ובדר"כ...

קרא עוד >>

הלבנת הון במלכ"רים – דגלים אדומים לזיהוי ניצול מלכ"ר להלבנת הון

רשם התאגידים פרסם חוזר ובו רשימה של פעילויות ("דגלים אדומים" כלשונו) המהוות סימנים מחשידים לשימוש במלכ"ר כמכשיר להלבנת הון. יצוין כי דגל אדום שיש לו הסבר הגיוני אינו מחשיד. החוזר אינו מפרט מה דעת הרשם כאשר יש כמה דגלים ובצידם...

קרא עוד >>

הגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה לשנת 2018

בקשות התמיכה ממשרדי הממשלה נפתחו ויש להגיש את הטפסים במרכב"ה עבור משרדי הממשלה הבאים: דתות, תרבות, בריאות ורווחה. לצורך הגשת הבקשות יש לשלוח את החומר הרלוונטי לבקשה הכולל: מאזן בוחן לתקופה 1-9/2017 (כולל ק. אחיד לפי דרישה). דוח עלות לפי...

קרא עוד >>