jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

שכר עובדי הוראה

מוסדות חינוך המתוקצבים על ידי משרד החינוך מחויבים לשלם שכר לעובדי ההוראה בהתאם לדרישות המחמירות של משרד החינוך. שכר עובדי הוראה אינו דומה לשכר עובד משק רגיל. בעוד העובד הממוצע במשק יקבל תלוש פשוט הכולל שכר בסיס בתוספת נסיעות, הבראה...

קרא עוד >>

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

למרות הקשיים המשמעותיים בדרך, אלפי ישראלים מעיזים ומקימים עסק קטן מדי שנה. בעל עסק שיידע לתכנן היטב, לפעול בזהירות ולהיעזר בייעוץ מקצועי, יצליח. העיקר לא להפסיק לחלום.... לפי כתבה שפורסמה בווינט בשנת 2015 בישראל פועלים כיום למעלה מ־500 אלף עסקים,...

קרא עוד >>

מסלול הלוואה בערבות מדינה לעמותות חברתיות

ברצוננו להביא לידיעתכם כי קרן הסיוע של המדינה פתחה בחודש נובמבר 2016 מסלול ייעודי חדש לעמותות חברתיות. דרך מסלול זה ניתן לגייס הלוואה בערבות המדינה לעמותות חברתיות המספקות שירותים לממשלה בתחום החינוך, הרווחה והבריאות. במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות...

קרא עוד >>

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2008, עם חקיקת תיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות הגמל חויבו המעסיקים לפתוח קופות אישיות לפיצויים עבור העובדים החדשים ואילו עבור העובדים שהופקדו עבורם כספים בקופת פיצויים מרכזית עד ליום 31.12.2007 ניתן יהיה להמשיך ולהפקיד בקופה המרכזית עד ליום...

קרא עוד >>

חובת הפקדה לעצמאי לפנסיה

במסגרת חוק ההסדרים החדש שונה חוק הפקדות לפנסיה והחל מה-01.01.2017 מחויבים כל העצמאים לחסוך לפנסיה. עד לשינוי החוק חויבו רק השכירים במדינת ישראל לחסוך לפנסיה (החל משנת 2008) ואילו העצמאים ובעלי עסקים קטנים היו אמנם זכאים להפריש לעצמם כספים לקרן...

קרא עוד >>

משיכות בידי בעלי מניות בחברה וטובות הנאה אחרות

בחוק ההסדרים האחרון חוקק סעיף 3(ט1) המטפל בטובות הנאה של בעלי מניות מחברה בבעלותם. הסעיף מתייחס הן למיסוי משיכות מזומנים בידי בעל מניות והן מהעמדת נכס לשימוש בעל המניות. בחוזר המצ"ב יובאו עיקרי הוראות המס החדשות שיחולו על משיכות הכספים...

קרא עוד >>