jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

מכירת כלי רכב בחברות השכרה מניבות הכנסה פירותית ולא רווח הון

בפסק דין אלדן קרדן ותמיר נפסק כלהלן: חברות להשכרת רכב נהגו להשכיר את הרכב לתקופה של פחות מ 4 שנים ואז למוכרו. החברות טענו כי הרכב הינו רכוש קבוע המשמש להשכרה ומכירתו מניבה רווח הון. משכך ראו החברת את עצמן...

קרא עוד >>

אגודות אשראי – בנקים חברתיים

במסגרת דיוניה של הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל הומלץ כי בנק חברתי שכזה יוכל לתת שירותיו רק לחבריו (ולקרוב מדרגה ראשונה של חבר). הוועדה החליטה לאפשר גם לעמותות להיות חברות מלאות, דהיינו קבלת...

קרא עוד >>

עדכונים ותוספות בנושאי שכר לקראת שנת 2017

לקוחות יקרים. מצ"ב חוזר הכולל תוספות ועדכונים שונים לקראת שנת 2017 בנושאים הבאים: עדכון שכר מינימום בצו הרחבה. חופשה שנתית - עדכון בצבירת ימי חופשה לעובדים בעלי וותק של עד 4 שנים. צו הרחבה על הפרשות פנסיוניות. חובת דיווח אחיד למעסיקים...

קרא עוד >>

פורסם קול קורא בנושא תקצוב בתי ספר מקצועיים בפיקוח משרד החינוך

ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב בעלויות על בתי ספר מקצועיים שהיו תחת תקצוב ופיקוח משרד הכלכלה ועוברים בשנה"ל תשע"ז לפיקוח משרד החינוך. התקצוב הינו עבור בעלויות על בתי ספר המקיימים בחטיבה העליונה חינוך טכנולוגי במגמות...

קרא עוד >>

תיקוני מס צפויים

במסגרת חוק ההסדרים מוצעים כמה תיקוני חקיקה. ביניהם כאלו העלולים, אם יעברו, להשפיע מהותית על חברות: הכנסה של חברת מעטים הנובעת מפעילות של יחיד תיחשב כהכנסת היחיד, וממילא תמוסה לפי שיעורי מס אישיים. תיקון זה רלוונטי בעיקר לחברות של בעלי...

קרא עוד >>

קול קורא בנושא הצטיידות מוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני (כיתות י"ג-י"ד) בשנה"ל תשע"ז

לקהל לקוחותינו שלום רב, ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב להצטיידות מוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני בשנה"ל תשע"ז. התקצוב הינו עבור שדרוג והצטיידות בכלל המגמות הטכנולוגיות המפורטות בקישור להלן:  קריטריונים לתקצוב.  לתשומת הלב, התקצוב הינו עבור...

קרא עוד >>