jump to content

עדכוני משרד החינוך

רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך

קול קורא להפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ז

משרד החינוך פרסם קול קורא- "להפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ז". החל משנת הלימודים תשע"ז כל בתי הספר מחויבים להצטרף למהלך. (פרט לחטיבות עליונות שבשל שינוי מתכונת תכנית הלימודים אין כדאיות כלכלית בהפעלת תכנית ההשאלה במסגרתן- אשר יוכלו לבקש...

קרא עוד >>

פיטורים לעובדים בחוזה קצוב במוסדות חינוך

בפסק דין שניתן ביום 4 באפריל, 2016 קבע בית הדין לעבודה כי גם בחוזה לתקופה קצובה יש לערוך לעובד שימוע בטרם סיום פיטוריו וליתן לו זכות טיעון. יש שים לב, כי מועד הפיטורים האחרון, 31 במאי, קרב ובא יש להביא...

קרא עוד >>

מקסום הכנסות ממשרד החינוך

כידוע, בהתאם למערך הדיווחים למשרד החינוך נקבע גובה התקצוב של בית הספר. על מנת למקסם את ההכנסות המתקבלות ממשרד החינוך יש לדווח את מכלול הדיווחים הנדרשים באופן מיטבי וכן נדרש כי יהא גורם אשר יעקוב אחר כל מערכות משרד החינוך...

קרא עוד >>

תשלומי הורים שלא כדין

פורסם פסק דין בעניין: תשלומי הורים שלא כדין- לא בהכרח יובילו להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים. הורים לילדים בגן חובה בקיבוץ ברור חיל הגישו תביעה אזרחית נגד הקיבוץ בטענה כי נגבה מהם תשלום חובה לגן שהינו גבוה מהתשלום המותר לפי...

קרא עוד >>

קול קורא לתקצוב פיתוח מודל למידה חדש ובין תחומי בחטיבות העליונות לשנה"ל תשע"ז

ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב של ניסוי חלוץ לפיתוח ויישום מודל למידה חדש בין תחומי בבתי ספר בחטיבה העליונה לשנה"ל תשע"ז. בתוקף עד-  19.5.16. לתשומת הלב, תנאי סף הכרחי הוא כי בבית הספר פועלות 3...

קרא עוד >>

עדכונים ממשרד החינוך ומשרד הכלכלה והתעשייה בגין תקצוב גני ילדים ומעונות יום

להלן מספר עדכונים חשובים בקשר עם תקצוב מוסדות גני ילדים מוכרים שאינם רשמיים: עדכון פרופיל גננת במוכר שאינו רשמי- על פי החלטת הנהלת משרד החינוך עודכן פרופיל הגננת במוכר שאינו רשמי ממוסמך 12 למוסמך 15. התקצוב יעודכן בהתאם, רטרואקטיבית החל...

קרא עוד >>