jump to content

עדכוני משרד החינוך

רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך

הצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה

פורסמו קריטריונים להצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה (מחשבים ניידים מכל סוג) בשנה"ל תשע"ז (תקנה 46-06-01) כחלק מההיערכות לשנת הלימודים תשע"ז ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קריטריונים להצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה (מחשבים ניידים מכל סוג) לשנה"ל...

קרא עוד >>

תשלומי הורים שלא כדין- לא בהכרח יובילו להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים

פורסם פסק דין בעניין: תשלומי הורים שלא כדין- לא בהכרח יובילו להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים. הורים לילדים בגן חובה בקיבוץ ברור חיל נגד הקיבוץ הגישו תביעה אזרחית בטענה כי נגבה מהם תשלום חובה לגן שהינו גבוה מהתשלום המותר לפי...

קרא עוד >>

קול קורא לתקצוב לימודי מתמטיקה

ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב תוספת שעות עבור לימודי מתמטיקה בשנה"ל תשע"ז. התקצוב הינו רלוונטי רק עבור בתי ספר המשתתפים בתכנית עתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט) והינו מיועד למכינת קיץ מרוכזת לבוגרי שכבה ט' לתגבור לימודי...

קרא עוד >>

העלאת אחוז רמת השירות של המוסד אשר משפיעה על תקצוב המוסד

ברצוננו להודיעכם כי רמת השירות של מוסדות החטיבה העליונה עודכנה בימים האחרונים. אנא בדקו את דוחות החישוב של רמת השירות. נזכיר כי לרמת השירות השפעה על התקצוב הכולל של המוסד. להלן סעיפי תקציב המושפעים מאחוז רמת השירות של המוסד: קוד...

קרא עוד >>

קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הצטיידות במגמות טכנולוגיות קיימות/חדשות בשנת הלימודים תשע"ז- תקציב 2016

פורסמו "קולות קוראים" עבור הצטיידות לצורך שדרוג מגמות בחטיבות העליונות בלבד. "קול קורא" עבור מגמות טכנולוגיות קיימות (מצ"ב "קול קורא 1") "קול קורא" עבור מגמות טכנולוגיות חדשות שנפתחו בתשע"ו או קיבלו אישור לפתיחתן בתשע"ז (מצ"ב "קול קורא 2") תאריך אחרון...

קרא עוד >>

הגשת בקשה לקבלת/חידוש רשיון

להזכירכם לוחות הזמנים להגשת בקשה לרישיון או לחידוש רישיון הינן כדלקמן: חידוש רישיון- עד 28.2.16 בקשה לקבלת רישיון חדש- עד 31.3.16 השנה הגשת הבקשות תתבצע דרך מערכת ממוחשבת של משרד החינוך- "רישוי והכרה". לא ניתן יהיה להגיש טפסים באופן ידני....

קרא עוד >>