jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

תשלום עבור שעות נוספות

415,000 ₪ לעובדת, שלא קיבלה שכר על שעות נוספות לאחר 18 שנות עבודה כאחראית פוטרה העובדת ללא שימוע. במהלך הדיונים בתיק התגלה גם כי חברת כוח האדם, לא שילמה לעובדת שכר עבור שעות נוספות. ארבע שנים וחצי אחרי שהתביעה הוגשה,...

קרא עוד >>

עדכוני מיסים – היטל עובדים זרים ויומן רכב ממוחשב

היטל עובדים זרים בענף החקלאות: היטל עובדים זרים לגבי עובדים בענף החקלאות נקבע ל 0% (ז.א – בוטל) עד לסוף שנת 2020. יומן רכב ממוחשב לקביעת זקיפת הוצאות רכב: מס הכנסה פרסם הודעה כי עמדתו היא, באופן נחרץ, כי הכלי...

קרא עוד >>

הגשת בקשה לקבלת/חידוש רשיון

להזכירכם לוחות הזמנים להגשת בקשה לרישיון או לחידוש רישיון הינן כדלקמן: חידוש רישיון- עד 28.2.16 בקשה לקבלת רישיון חדש- עד 31.3.16 השנה הגשת הבקשות תתבצע דרך מערכת ממוחשבת של משרד החינוך- "רישוי והכרה". לא ניתן יהיה להגיש טפסים באופן ידני....

קרא עוד >>

מלגות להנדסאים במכללות מה"ט

סטודנטים זכאים, אזרחי ישראל או תושבי ישראל, הלומדים מן המניין לקראת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמך במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים המוכרים ע"י מה"ט במגמת לימודים אשר קיבלה את אישור מה"ט, יכולים להגיש בקשה לקבלת מלגה עבור שנת הלימודים תשע"ו. מוסדות...

קרא עוד >>

הגדלת הקנסות החל משנת 2016

החל משנת 2016 יוטלו קנסות מנהליים במקרים של הפרות שונות לפי חוקי המס, אשר חומרתן אינה מצדיקה הגשת כתב אישום. בנוסף, לפי התקנות החדשות יעודכנו ויוגדלו שיעורי הקנסות הקיימים על עבירות לפי חוק מס ערך מוסף. התקנות ייכנסו לתוקפן ב-1 בינואר 2016....

קרא עוד >>

חובת דיווח מקוון למע"מ

בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ו–2015 נקבע כי עוסקים החייבים בהגשת דו"ח מפורט יחויבו, החל מיום 1.1.2016, להגיש את הדו"ח התקופתי באופן מקוּון בלבד, ולא תתאפשר הגשת הדו"ח התקופתי באמצעות שוברים כבעבר. כמו"כ נקבע כי גם עוסקים שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט...

קרא עוד >>