jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

סוגיות נבחרות בהצהרת הון

נוהל שגרתי של מס הכנסה, הנהוג גם ברוב מדינות העולם, הוא דרישה להצהרת הון. הנישום נדרש להצהיר את כל הונו והתחייבויותיו, שלו ושל בן הזוג, כולל נכסי ילדים. מס הכנסה משווה את התפתחות ההון עם ההכנסות המוצהרות  בניכוי תשלומי המיסים...

קרא עוד >>

קול קורא לתקצוב לימודי מתמטיקה

ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב תוספת שעות עבור לימודי מתמטיקה בשנה"ל תשע"ז. התקצוב הינו רלוונטי רק עבור בתי ספר המשתתפים בתכנית עתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט) והינו מיועד למכינת קיץ מרוכזת לבוגרי שכבה ט' לתגבור לימודי...

קרא עוד >>

מיסוי רבנים ושירותי דת

רשות המיסים פרסמה חוזר חדש אודות הכנסות משירותי דת בתשלום ביחידים ובעמותות ומיסוי רבנים. החוזר מתייחס להיבטי מס הכנסה ומע"מ אצל יחיד ואצל מוסד ציבורי. החוזר מעיד על הרצינות בה רשות המיסים מתייחסת לנושא. חשוב לציין כי בנושא זה קיימים...

קרא עוד >>

העלאת אחוז רמת השירות של המוסד אשר משפיעה על תקצוב המוסד

ברצוננו להודיעכם כי רמת השירות של מוסדות החטיבה העליונה עודכנה בימים האחרונים. אנא בדקו את דוחות החישוב של רמת השירות. נזכיר כי לרמת השירות השפעה על התקצוב הכולל של המוסד. להלן סעיפי תקציב המושפעים מאחוז רמת השירות של המוסד: קוד...

קרא עוד >>

קול קורא לתקצוב עבור שדרוג הצטיידות במגמות טכנולוגיות קיימות/חדשות בשנת הלימודים תשע"ז- תקציב 2016

פורסמו "קולות קוראים" עבור הצטיידות לצורך שדרוג מגמות בחטיבות העליונות בלבד. "קול קורא" עבור מגמות טכנולוגיות קיימות (מצ"ב "קול קורא 1") "קול קורא" עבור מגמות טכנולוגיות חדשות שנפתחו בתשע"ו או קיבלו אישור לפתיחתן בתשע"ז (מצ"ב "קול קורא 2") תאריך אחרון...

קרא עוד >>

תשלום עבור שעות נוספות

415,000 ₪ לעובדת, שלא קיבלה שכר על שעות נוספות לאחר 18 שנות עבודה כאחראית פוטרה העובדת ללא שימוע. במהלך הדיונים בתיק התגלה גם כי חברת כוח האדם, לא שילמה לעובדת שכר עבור שעות נוספות. ארבע שנים וחצי אחרי שהתביעה הוגשה,...

קרא עוד >>