jump to content

מאמרים ועדכונים

mamarim_image

פיטורים לעובדים בחוזה קצוב במוסדות חינוך

בפסק דין שניתן ביום 4 באפריל, 2016 קבע בית הדין לעבודה כי גם בחוזה לתקופה קצובה יש לערוך לעובד שימוע בטרם סיום פיטוריו וליתן לו זכות טיעון. יש שים לב, כי מועד הפיטורים האחרון, 31 במאי, קרב ובא יש להביא...

קרא עוד >>

תשלום חד פעמי לעובד בגין ויתור על זכויות לשכר מסוים אינו רווח הון

עובד פיתח עבור המעביד מערכת מיוחדת ועבורה היה זכאי, עפ"י הסכם,  לתוספת שכר אחוזית שוטפת. אח"כ התגלעה מחלוקת על זכותו של העובד והוא קיבל סכום חד פעמי ובתמורה ויתר על זכויותיו בגין ההסכם. העובד טען כי מדובר ברווח הון (שאחוז...

קרא עוד >>

הוצאות המעביד בהקצאת מניות לעובדים לפי המסלול ההוני

חברה הקצתה מניות לעובדיה לפי המסלול ההוני. בפקודת מס הכנסה (סעיף 102(ד)(2)) נאמר כי "לא תותר הוצאה במכירת המניה".  השאלה הנדונה היא האם הגבלה ההכרה בהוצאות מתייחסת רק להוצאות עם מכירת המניה לעובד או כבר עם הנפקת האופציה. נפסק כי...

קרא עוד >>

מקסום הכנסות ממשרד החינוך

כידוע, בהתאם למערך הדיווחים למשרד החינוך נקבע גובה התקצוב של בית הספר. על מנת למקסם את ההכנסות המתקבלות ממשרד החינוך יש לדווח את מכלול הדיווחים הנדרשים באופן מיטבי וכן נדרש כי יהא גורם אשר יעקוב אחר כל מערכות משרד החינוך...

קרא עוד >>

תשלומי הורים שלא כדין

פורסם פסק דין בעניין: תשלומי הורים שלא כדין- לא בהכרח יובילו להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים. הורים לילדים בגן חובה בקיבוץ ברור חיל הגישו תביעה אזרחית נגד הקיבוץ בטענה כי נגבה מהם תשלום חובה לגן שהינו גבוה מהתשלום המותר לפי...

קרא עוד >>

תשלום עבור שעות נוספות

שעות נוספות מוגדרות ב"חוק שעות עבודה ומנוחה" כ"שעות העולות על תחום יום עבודה או שבוע עבודה", כהגדרתם בחוק ובתקנות שנחקקו מכוחו. בחוק נקבע, כי גמול בגין עבודה בשעות נוספות הנו לפחות 125% מהשכר הרגיל, בעד השעתיים הנוספות הראשונות ביום ולפחות...

קרא עוד >>