jump to content

עדכוני מיסים

רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים

הוצאות ארנונה עירונית שלא נוכו לא יוכרו כניכוי ממחיר המכירה לגבי מס שבח

נכס עסקי שעמד ריק שנים רבות ושולמה בגינו ארנונה עירונית. הוצאות הארנונה לא נתבעו כהוצאה שוטפת לעניין מס הכנסה היות והעסק לא היה פעיל. בעלי הנכס בקשו להכיר בהוצאות אלו לצרכי מס שבח. נפסק כי ארנונה עירונית אינה מוכרת כהוצאה...

קרא עוד >>

אי הכרה בחישוב נפרד לפני שנת 2014

שני בני זוג שעבדו כשכירים בחברה שמניותיה שייכות לבעל. בני הזוג בקשו כי יוכר להם חישוב נפרד, בהתאם לפס"ד קלס, על אף פס"ד מלכיאלי המגבילה זכות זו . בני הזוג בקשו כי הלכת מלכיאלי לא תחול רטרואקטיבית. נפסק כי הלכת...

קרא עוד >>

עדכוני מיסים – היטל עובדים זרים ויומן רכב ממוחשב

היטל עובדים זרים בענף החקלאות: היטל עובדים זרים לגבי עובדים בענף החקלאות נקבע ל 0% (ז.א – בוטל) עד לסוף שנת 2020. יומן רכב ממוחשב לקביעת זקיפת הוצאות רכב: מס הכנסה פרסם הודעה כי עמדתו היא, באופן נחרץ, כי הכלי...

קרא עוד >>

הגדלת הקנסות החל משנת 2016

החל משנת 2016 יוטלו קנסות מנהליים במקרים של הפרות שונות לפי חוקי המס, אשר חומרתן אינה מצדיקה הגשת כתב אישום. בנוסף, לפי התקנות החדשות יעודכנו ויוגדלו שיעורי הקנסות הקיימים על עבירות לפי חוק מס ערך מוסף. התקנות ייכנסו לתוקפן ב-1 בינואר 2016....

קרא עוד >>

חובת דיווח מקוון למע"מ

בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ו–2015 נקבע כי עוסקים החייבים בהגשת דו"ח מפורט יחויבו, החל מיום 1.1.2016, להגיש את הדו"ח התקופתי באופן מקוּון בלבד, ולא תתאפשר הגשת הדו"ח התקופתי באמצעות שוברים כבעבר. כמו"כ נקבע כי גם עוסקים שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט...

קרא עוד >>

הקטנת שיעור מס חברות

פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו–2016 על פי התיקון הוקטן שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודת מס הכנסה מ-26.5% ל-25%, וזאת החל מיום 1.1.2016. בנוסף, כולל התיקון תיקונים נוספים כמו הוראה המתייחסת לדיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית (והקבועה בסעיף...

קרא עוד >>