jump to content

מאמרים בעיתונות

רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות

הוצאות אש"ל בחו"ל ללא קבלות, האמנם?

לקוחות יקרים, בעקבות פסיקה חדשה שיצאה לאחרונה במקרה דומה (פס"ד בעליון הפועל ניר רמת השרון), אנו מדגישים בפניכם את מה שנקבע בעבר בפס"ד גריידי עמ"ה 9048/05 בהקשר להכרה בהוצאות אש"ל בחו"ל. לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חוק ההתייעלות הכלכלית 2023-2024

עיקרי התיקונים בחוקי המס לקוחות יקרים, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נערכו תיקונים בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ ונוספים במספר תחומים להלן יובאו תיקונים משמעותיים בחוזרים המצורפים בחלוקה לפי נושאים: סעיף 122 – הקלה במיסוי הכנסות שכירות ליחיד...

קרא עוד >>

הגבלת מתן הלוואות

בהתאם לנוהל תמיכות חדש ולאור הערות והתכתבויות מול החשכ"ל בנושא, נבקש לפרט ולהדגיש הגבלות הקיימות בהעברות כספים והלוואות בהתאם לנוהל תמיכות. לפירוט המלא לחצו כאן.

קרא עוד >>

חוזר שכר 2023

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2023, לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

קרא עוד >>

סיווג כמלכ"ר בהשתתפות במכרז ממשלתי

בהמשך לחוזר שפרסמנו מיום 25.1.2018 בדבר אפשרות סיווג מס הכנסה פעילות מלכ"רים במסגרת מכרזים פעילות כעסקית החייבת במע"מ, נעדכן כי ביום 15.8.22 פרסם מס הכנסה חוזר מקצועי בענין הנחיות להשתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו ע"י המדינה. החוזר מתבסס על פס"ד בעליון...

קרא עוד >>

החוק לצמצום השימוש במזומן עדכונים

על פי הצו לצמצום השימוש במזומן (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2021 התעדכנו תקרות הסכומים לגבי איסור השימוש במזומן עבור עיסקאות שיתבצעו מ01.8.22 מצ"ב החוזר שהוצאנו בעבר עם עדכונים רלבנטיים

קרא עוד >>