jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים > קיצור שבוע העבודה

קיצור שבוע העבודה

// 02.05.2018

ביום 15/3/2018 נחתם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה בישראל.

שכר מינימום לעובדים במשכורת חודשית יוותר ללא שינוי ויעמוד על 5,300 ₪

תעריף שעה לעובדים על פי הבהרה של אבי ניסנקורן יו"ר ההסתדרות ושרגא ברוש יו"ר הארגונים העסקיים יעמוד החל ממשכורות 4/18 על 29.12 ₪  לשעת עבודה לכל העובדים במשק ללא תלות בהיקף משרתם.

לעת עתה לא התפרסמה הנחייה מטעם המחוקק באשר לתעריף שכר מינימום, והדבר נתון לחילוקי דעות.

לחוזר המלא לחץ כאן