jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > קול קורא להגשת בקשת תמיכה ממשרד הקליטה

קול קורא להגשת בקשת תמיכה ממשרד הקליטה

// 12.02.2018

פורסמו מבחנים למתן תמיכות של משרד העלייה והקליטה למוסדות ציבור המבצעים פעולות לקליטה בקהילה.

על מוסדות ציבור המבקשים תמיכה לכל אחד מהתחומים השונים לעמוד בתנאי סף עיקריים המפורטים בקובץ המצ"ב.

חשוב!! מוסדות ציבור שלהם מוסדות חינוך פורמאליים יכולים להגיש בקשה רק אם התקציב שלהם למוסד החינוך נמוך מ- 50% מכלל הפעילות

המועד אחרון להגשה לכל תחומי התמיכה הינו 19/03/2018.

לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות למשרד בטלפון: 02-5002747 או במייל: info@rv-cpa.com

לפירוט התחומים ותנאי הסף העיקריים לחץ כאן

למבחני התמיכה המפורטים לחץ כאן