jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > פיקדונות עובדים זרים מסתננים

פיקדונות עובדים זרים מסתננים

// 01.10.2017

בתאריך 25.4.17 פרסם משרד הפנים הנחיות חדשות לפיקדונות עובדים זרים – כתחליף להפרשה לפנסיה לעובדים ישראלים.

חוק עובדים זרים התשנ"א, 1991, מחייב מעסיקי עובדים זרים שהם מסתננים להפקיד עבורם פיקדון. הפיקדון יופקד עבור עובדים זרים שהם מסתננים, העומדים בתנאים מסוימים.

הנוהל מפרט את אופן הפקדת כספי הפיקדון לחשבון הבנק על ידי המעסיקים עבור כל עובד מסתנן המועסק על ידו, אופן תשלום הפיקדון לעובד המסתנן עם יציאתו מישראל יציאה של קבע או לאחריה, אובמקרה של פטירת העובד המסתנן.

למאמר המלא לחץ כאן