jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > פורסם חוזר מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז

פורסם חוזר מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז

// 19.09.2016

ברצוננו להודיעכם כי פורסם חוזר אגף מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז.

בחוזר המצ"ב מובאים עיקרי השינויים ביחס לשנה"ל תשע"ו.

לקריאת החוזר לחץ כאן

לחוזר המלא ממשרד החינוך לחץ כאן