jump to content

עדכוני מס שוטפים

// 01.09.2015

עדכונים שוטפים מחודש ספטמבר 2015 בנושאים הבאים:
א. מחיר מכירה לצרכי מס רכישה
ב. נקודות זכוי בגין ילדים להורים החיים בנפרד
ג. עדכוני מיסוי בקשר לתקבולים מקופות גמל ופצויים בגין אבדן כושר עבודה

לחצו כאן לקריאת חוזר העדכונים המלא