jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > חסיון שמות תורמים מדווח שנתי לרשם העמותות

חסיון שמות תורמים מדווח שנתי לרשם העמותות

// 05.06.2016

חוק העמותות מחייב להגיש לרשם העמותות דוח כספי ובו פירוט התורמים.

קיימת אפשרות לבקש חסיון על שמות התורמים.

החיסיון מעוגן בתקנות  לחוק העמותות – קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם.

לנוחותכם. מצ"ב חוזר הכולל את עיקרי הנוהל לאישור מיוחד לחיסיון שמות תורמים לפי תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), תשס״ג 2002.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

לנוהל המלא מטעם רשם העמותות לחץ כאן