jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > הגשת בקשת תמיכה מעיריית ירושלים – 2018

הגשת בקשת תמיכה מעיריית ירושלים – 2018

// 18.02.2018

נפתח קול קורא להגשת בקשות לתמיכה לתאגידים הפועלים בירושלים בתחומים השונים: כגון, חינוך, תרבות ואמנות, חברה, ספורט, קליטת עלייה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד.

עיריית ירושלים מזמינה תאגידים אשר נוסדו לא לאחר 1.1.2016 ופועלים בעיר ירושלים, ללא כוונת רווח, בתחומים שונים, כגון: חינוך, תרבות ואומנות, חברה, ספורט, קליטת עליה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני-דת ועוד, להפנות את בקשותיהם לקבלת תמיכה. הגשת הבקשה תהיה בהתאם לנוהל משרד הפנים-תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ובהתאם לנוהלי העירייה לתמיכות.
בקשה לתמיכה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון החל מיום חמישי, ל' בשבט תשע"ח 15.2.18 ולא יאוחר מיום חמישי, כ"ח באדר תשע"ח 15.3.18.

מצ"ב סיכום התמיכות הרלוונטיות לכל סוג מוסד – לקריאה לחץ כאן

לחוברת התמיכות המלאה של עיריית ירושלים לחץ כאן