jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > הגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה לשנת 2018

הגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה לשנת 2018

// 19.10.2017

בקשות התמיכה ממשרדי הממשלה נפתחו ויש להגיש את הטפסים במרכב"ה עבור משרדי הממשלה הבאים: דתות, תרבות, בריאות ורווחה.

לצורך הגשת הבקשות יש לשלוח את החומר הרלוונטי לבקשה הכולל:

  • מאזן בוחן לתקופה 1-9/2017 (כולל ק. אחיד לפי דרישה).
  • דוח עלות לפי מחלקות באקסל לתקופה 1-9/2017.
  • מצבת תלמידים לפי מגזרים לשנת 2016, לתקופה 1-9/2017, וצפי לשנת 2018.

בכל בקשה יתכנו דרישות נוספות בהתאם לצורך.

לטפסים של משרד החינוך – מוסדות תורניים לחץ כאן

לטפסים של משרד הרווחה – לחץ כאן

לטפסים של משרד התרבות והספורט – לחץ כאן