jump to content
רודניק וורצל ושות' > חשבות ומיצוי תקציבי

חשבות ומיצוי תקציבי

 

ניהול מוסדות חינוך מצריך התעסקות רבה בטיפול בנושאים שונים מול משרד החינוך ודרישותיו. לא אחת נתקלים מנהלי המוסדות בתקנות ודרישות חדשות של משרד החינוך, בדרישות להגשה של דוחות שונים, הכנת מצבות ועוד. מחלקת חשבות ומיצוי תקציבי מסייעת למנהלי מוסדות החינוך בעמידה בדרישות השונות ובעריכת והדוחות הנדרשים.

כחלק משירותי המחלקה ניתן ייעוץ למוסדות חינוך הכולל שירותי חשבות מדורגים בהתאם לדרישות משרד החינוך, הגשת בקשות ממשרד החינוך, טיפול וייעוץ ביקורות מטעם משרד החינוך בנושאים כללים ובנושאי שכר, ביצוע ביקורות יזומות כהכנה לביקורות משרד החינוך והחשוב מכל יעוץ בנושא מיצוי תקציבי המאפשר למנהלי המוסדות למצות את מקסימום התקציב המגיע להם ממשרד החינוך בהתאם למספר התלמידים, המורים, הפעילות ועוד.

כמו כן בעקבות החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תשע"ב- 2011 מעניקה המחלקה ללקוחותיה ייעוץ בנוגע לסוגיות שונות העולות בקשר עם העסקת  עובדים ובנוסף מבצעת בדיקת נאותות תשלומי שכר במוסד בהתאם למכלול דיני העבודה.

שירותי המחלקה כוללים בין היתר:

  • יעוץ למוסדות חינוך לצורך עמידה בדרישות משרד החינוך
  • יעוץ וסיוע בביקורת משרדי הממשלה השונים
  • יעוץ בנושאי שכר והסכמי עבודה לארגונים
  • יעוץ בנושא תשלומי שכר בהתאם להנחיות משרד החינוך (מדורגים) וחוקי העבודה השונים
  • עריכת תחשיבי תשלומי הורים המותרים לגביה
  • בדיקת פרופיל מורים של מוסד החינוך
  • בדיקת רמת שירות- בדיקת השפעת אחוז רמת השירות על תקציב המוסד, ובחינת האפשרויות לקבלת רמת שירות מקסימלית
  • בניית תקציב אופטימלי עבור מוסדות חינוך כולל מעקב ובקרה שוטפים
  • עדכונים שוטפים בגין פרסומי משרד החינוך כולל פרסום "קולות קוראים" לתקצוב נוסף של מוסדות חינוך
  • בדיקה ומקסום התקציב המגיע למוסד מאת משרד החינוך וקבלתו בפועל