jump to content
רודניק וורצל ושות' > ביקורת פנים

ביקורת פנים

ביקורת פנימית וניהול סיכונים הפכו בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מפעילות הארגונים ויותר ויותר מנהלים מבינים את חשיבותה של ביקורת פנים וניהול סיכונים ע"מ להתייעל ולהתייצב בשוק התחרותי של היום.

תפקידה של ביקורת פנים הוא לזהות ליקויים ולעקוב אחר נקודות חולשה בארגון ובכך לשפר את היעילות התפעולית, הבקרה והשליטה בארגון.

ביקורת פנים מבוצעת ע"י מבקר חיצוני שאינו תלוי בארגון ובכך מבוצעת באופן אובייקטיבי ומאפשרת לארגון להשיג ולקדם את יעדיו.

בסיום הביקורת מופק דוח ביקורת פנים, תוך התחשבות והבנה מלאה בצרכי הלקוח, אשר משמש כלי עזר בידי הלקוח ומספקים לו כלים לשיפור היעילות, איתור סיכונים ומניעתם.

שירותי ביקורת פנים וניהול סיכונים כוללים ביקורת חקירתית שמטרתה למנוע ולחשוף הונאות, תרמיות וטעויות בארגון ולמזער את הנזקים העלולים להירגם כתוצאה ממעילות וכדו'.

גם בעמותות ומלכ"רים נדרש כיום מבקר פנים. החל מפברואר 2015 נדרשת כל עמותה ונדרש כל חל"צ בעלי מחזור של למעלה מ-10 מיליון ₪ למנות מבקר פנימי.

בהתאם לתיקון מחודש יולי 2014 (תיקון 14 לחוק העמותות ותיקון 25 לחוק החברות) תידרש כל עמותה שמחזורה עולה על 10 מיליון ₪, בהסכמת וועדת הביקורת, למנות מבקר פנימי, לאשר את תכנית העבודה שלו, לתת לו את המידע הרלוונטי, לבדוק האם נמצאים ברשותו האמצעים השונים לביצוע עבודתו ועוד וזאת על מנת לאפשר מעקב טוב יותר על פעילות העמותות והחל"צים וניהולם באופן תקין.

מחלקת ביקורת פנים במשרד נותנת גם שירותי ביקורת פנים לעמותות השונות על פי כללי הרשם ועמידה בהוראות התיקון החדש.

שירותי המחלקה כוללים בין היתר:

  • ביקורת פנים וניהול סיכונים
  • מעקב ושיפור תהליכים בארגון
  • איתור נקודות חולשה וסיכונים פוטנציאלים
  • ייעוץ וליווי לפתרון בעיות וליקויים שהתגלו
  • ביקורת מערכות מידע
  • בדיקת יישום הוראות חוק
  • הקמת בקרות מונעות בארגון
  • גיבוש, עריכת וכתיבת נהלים