jump to content

מלכ"רים

אדם הזכאי מהמלכ"ר לכסף ודורש לקבל את כספו בהמחאה שאינה נושאת הגבלה "למוטב בלבד" ולפחות ללא הגבלה זו בצירוף "קרוס". כיצד ניתן לשלם לו?
עמותה שאינה מעוניינת באישור ניהול תקין יכולה לשלם לו בהמחאה (על שם, לא המחאה פתוחה) שאינה למוטב בלבד. עמותה המעוניינת באישור ניהול תקין צריכה להנפיק המחאות המוגבלות למוטב בלבד אבל ההגבלה אינה חייבת להיות מוטבעת ע"י הבנק ודי אם תיכתב או תסומן ע"י העמותה. אין חובה בסימון קרוס.
ספק שאינו ממציא חשבונית, מה לעשות?
החוק מחייב בתנאים לדרוש מהספק חשבונית: מלכ"ר שרכש נכס או שירות בסכומים של 310-20,000 ₪ חייב לדרוש חשבונית או לשלם בהעברה בנקאית, כרטיס אשראי או המחאה שלו (שאינה מוסבת) ואם שולם באמצעים אלו אין חובה בחוק לדרוש חשבונית. בסכומים של מעל 20,000 ₪ חובה לדרוש חשבונית (וגם לא לשלם במזומן, ואם התשלום בהמחאה מוסבת יש לציין עליה את שמו חתימתו ומספרו המלכ"ר).

החובה לדרוש חשבונית אינה יכולה להיות חובה לקבל ודי להראות כי נשלחה דרישה (דאר רשום, פקס עם אישור מסירה או מייל). אמנם עמותה צריכה שתהיה בידה הוכחה לתשלום לנכס או השירות שעבורם שילמה (הצעות מחיר, קבלות וכדו'). אגב חשוב לציין כי בחלק מהתבחינים לתמיכות ממשלתיות יש התניה של קיום חשבוניות.
מלכ"ר המשכיר דירת מגורים לשימוש שאינו מגורים, האם חייב במע"מ?
היות והמלכ"ר איננו עוסק החיוב יכול לנבוע רק מכח הגדרת עסקת אקראי, אשר מכירת והשכרת דירת מגורים מועטה ממנה במפורש. לדעתנו, מכמה טעמים, דירת מגורים אינה דווקא כזו המשמשת למגורים אלא המיועדת לפי טיבה למגורים. אם כך- אם בדירה מטבח וחדר אמבטיה הכשירים לשימוש אין חיוב מע"מ. יודגש כי אם למלכ"ר השכרת דירות מגורים המגיעה לכדי עסק יכול מנהל מע"מ לקבוע כי תחום זה צריך שיירשם כעוסק ויחוייב במע"מ.
בודק מטעם רשם העמותות דורש כי בוועד, שחבריו הם מורשי החתימה היחידים, לא ישמשו שני קרובי משפחה. האם דרישתו מוצדקת?
לא. הרשם דורש, בכדי לתת אישור ניהול תקין, כי שני קרובים בדרגת קירבה ראשונה לא יהיו מורשי חתימה .
עמותה שמחזורה גדול וחייבת בניכוי במקור בגין תשלומים בעד שירותים או נכסים קיבלה שירות חד פעמי מסטודנט שחילק פליירים במשך כמה ימים ושילמה לו 3,000 ש"ח. האם יש חובת ניכוי במקור?
לא. קיימת הגבלת סכום מינימום וסכום זה נמוך מחובת הניכוי.
מלכ"ר שוכר נכס שאינו דירת מגורים מאדם פרטי שאינו עוסק. על מי מוטלת חובת תשלום המע"מ?
על פי הדין חובת תשלום המע"מ מוטלת על המלכ"ר השוכר.
אין לנו השנה מימון עצמי של 10%, האם שימוש בעודפים הצבורים משנים קודמות מספיק בכדי למלא את דרישת החשכ"ל למימון עצמי?
כן.
האם ניתן לשלם מלגה לאברך בשיק למוטב בלבד על שם אחר?
בעייתי מאד. כאשר מדובר בעמותה מתוקצבת החשופה לביקורות חשכ"ל ורשם, בעת ביקורת יהיה קשה להוכיח שאותו אברך מדווח אכן למד במוסד וקיבל את המלגה. יתכן ויתאפשר להוכיח זאת ע"י דפי נוכחות, אישור קבלת הכסף מהאברך וכדו' אבל מומלץ להימנע מכך.