jump to content

שונות

אני עובד בשתי עבודות חלקיות והסכום הכולל אינו עולה על 3,000 ₪. האם עלי לבצע תיאום מס? כמו"כ, מהו הסכום המינימאלי עליו יש לעשות תיאום מס?
כל אדם שעובד ביותר ממקום עבודה אחד חייב לבצע תאום מס, ללא קשר לגובה ההכנסה. קיים אומנם סף הכנסה שלא יגיע לחבות מס בפועל עקב נקודות הזיכוי, אולם סף המס נקבע בעת עריכת תאום המס.
יתכן שתאום המס יקבע כי אין לשלם מס הכנסה על ההכנסה הנדונה אולם חייבים לערוך תאום מס.
האם זקיפת שווי השימוש תהיה נמוכה יותר כשמדובר ברכב משומש?
לא. כפי שזה נהוג גם היום, זקיפת שווי השימוש תיקבע בהתאם למחיר הרכב בהיותו חדש.
מה גובה הזיכוי שיחיד רשאי לקבל בגין תרומות שתרם? אם בשנת מס היה הפסד האם ניתן לדרוש תרומות שנתרמו באותה שנה בשנים הבאות?
אם תרמת, אתה או בן זוגך למוסד ציבורי תרומה בסך של למעלה מ-190 ₪, מגיע לך זיכוי מהמס בשיעור של 35% מסכום התרומה בתנאי שהזיכוי לא יותר לגבי חלק מהתרומה העולה על 9,304,000 ₪ או על 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך מהשניים.
על יתרת התרומה לא יותר זיכוי השנה. אולם, בשל סכום תרומה העולה על התקרה לזיכוי שנתרמה באותה שנת מס (ובשל כך לא התקבל בגינו השנה זיכוי), ניתן יהיה לקבל זיכוי מהמס בשלוש שנות המס הבאות העוקבות, לאחר שנת המס של התרומה ובכפוף לתקרה.
טעיתי בנתונים שהזנתי בדו"ח מע"מ התקופתי. האם אפשר לתקן את הדיווח באינטרנט?
לא. עליך לגשת לתחנת מע"מ / פקיד השומה של אזורך, ע"מ להגיש שם דוח מתקן.
אני עוסק שזכאי להישבון בלו מאיזו תקופה אוכל להגיש בקשה להישבון?
לפי חוק הבלו על דלק, ניתן להגיש בקשה להישבון בתוך שנה מיום הוצאת חשבונית המס בגין רכישת הדלק.