jump to content

חברות ועסקים

באיזה שיעור מע"מ ישאו זיכויים בגין חזרות ובטולי עסקאות עקב שינוי שיעור המע"מ ?
כאשר הזיכוי הינו בגין חשבונית שנשאה שיעור מס של 18% הזיכוי יהא באותו שיעור, זאת בתנאי כי מאז חשבונית זו לא הוצאה חשבונית אחרת לאותו לקוח.
מה המסלול המועדף למיסוי דירות מגורים?
כאשר סך הכנסות השכירות מכל הדירות יחדיו נמוכות מסך של כ – 5,000 ₪ לחודש (הסכום משתנה מעת לעת עם המדד) קיים פטור מלא ממס. קיימת אופציה לפטור נוסף בהתקיים תנאים מסוימים (ניתן לקבל באשר לכך יעוץ במשרדנו) בסכומים שמעל לסכום זה קיימים שני מסלולים: מיסוי רגיל (בשעורי המס הרגילים ודרישת הוצאות) ומיסוי בשיעור של 10% (תוך תשלום המס במשך השנה ולכל המאוחר בינואר העוקב). יש לבחון לגופו של מקרה איזה מסלול עדיף (ברוב המקרים יש עדיפות למסלול של 10%, אך לא תמיד).
האם ניתן להכיר בחובות אבודים של לקוחות?
למס הכנסה - עקרונית כן ובלבד שניתן לאשש את עובדת החוב כאבוד. חובות קטנים שהליכי הגביה בגינם עולים לכדי החוב או שיעור משמעותי ממנו גם יוכרו בתנאים מסוימים. בכדי לקבל החזר על המע"מ ששולם בגינם יש לפעול לפי נוהל שגיבש מע"מ.
מתי אדם נחשב תושב ישראל לעניין דיני מס הכנסה?
המבחן העקרוני הוא מבחן סל הלוקח בחשבון את מכלול חייו הפרטיים ועסקיו של האדם, ביניהם מקום עבודתו, מקום מגוריו, מקום מגורי משפחתו הקרובה, מיקום חשבונות הבנק שלו, מקום המבטח הרפואי שלו (קופ"ח), מקום ביתו ומקום פעילותו בארגונים שונים ועוד עובדות ונסיבות חיים שונות. בכדי למנוע מבוכה קובעת פקודת מס הכנסה מבחנים לכאורה לקביעת מקום התושבות. מבחנים אלו קובעים חזקה הניתנת לסתירה לפי מבחן הסל שנזכר לעיל. המבחנים הם - אם שהה בישראל בשנת המס 183 יום לפחות, או אם שהה בישראל לפחות 30 יום וסך שהייתו בארץ בשנת המס + השנתיים שקדמו לה הוא לפחות 425 יום.
חבר שלי בקש ממני להשתמש בחשבון הבנק שלי לצרכיו שלו. הוא יפקיד בחשבון כספים ויחלקם כצדקה. במשך השנים הוא הפקיד בחשבוני מליון ₪ והעביר לצדקה 900,000 ₪. מס הכנסה מעוניין לחייב אותי במס על הכנסה של מליון ₪. האם הוא צודק?
עניין דומה נידון בבית המשפט ונפסק כי אם ניתן להוכיח בצורה סבירה כי אכן אלו העובדות אין חיוב במס על הסכום שחולק. מס הכנסה יוכל לטעון אודות חיוב מס על הסכום שנשאר ברשותך (כאשר סביר והוא אינו הלוואה).
20 שנה היה לי עסק ולאחרונה הוא נסגר והנכס שממנו פעל העסק מושכר. האם אני זכאי למס לפי מדרגות המס?
כן. הטבה זו ניתנת להכנסה מיגיעה אישית, והכנסה מנכס שבמשך 10 שנים לפחות שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית הוגדרה כהכנסה מיגיעה אישית. הדבר בא כפיצוי מסוים לבעלי עסקים המשתמשים בדמי השכירות מעין אלו כתחליף לכספי פיצויי פיטורין (הזכאים להטבות מס). אם אתה בן 60 בכל מקרה אתה זכאי למיסוי לפי מדרגות המס
האם במקרה כמפורט בשאלה קודמת כאשר הנכס הושכר לחברה שלי וממנה הופקו ההכנסות מיגיעה אישית (כמשכורת) הדין משתנה?
נפסק כי גם במקרה כזה קיימת זכאות למיסוי לפי מדרגות המס
כאשר ההגעה למקום העבודה בתחבורה ציבורית בעייתית והמעביד מממן לעובדיו מוניות, האם סכום זה נחשב כהכנסת עבודה אצל העובד ויש לנכות ממנו מיסים?
ככלל מימון הסעה מהבית לעבודה נחשב הכנסת עבודה, אך נפסק כי בתנאים האמורים יחוייב כשכר רק שווי תחבורה ציבורית ולא שווי נסיעה במונית
האם ישנה תקופת התיישנות לדמי בטוח לאומי שלא שולמו?
בעבר לא היתה תקופת התיישנות. בשנת 2014 נפסק כי תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים מהמועד בו היו אמורים להשתלם. האמור מותנה בכך שלא נשלחה דרישה לתשלום או שנשלחה ולא ננקטו הליכי גביה או לא בוצע קיזוז. לגבי מי שלא נרשם במשרדי בטו"ל או לא דיווח על הכנסותיו התקופה תחל מהתקופה בה בטו"ל היה אמור לדעת מקיום החוב (מועד ההרשמה, הדווח או שומת מס הכנסה שממנה נגזרת החבות). לגבי חובות שבתאריך 1.1.2015 חלפו 7 שנים לקיומם אך טרם חלפו 16 שנה - יוכל בטו"ל לדרוש אותם עד ל- 30.6.2016.
השכרה למגורים לפחות מ – 25 שנים פטורה ממע"מ. אני משכיר מבנה לעמותה המאכלסת סטודנטים. האם ההשכרה חייבת מע"מ?
כן. במקרים חריגים כאשר ברור מתוך מערכת ההסכמים כי העמותה מהווה רק מתווך תיפול ההשכרה לחיקו של סעיף הפטור.