jump to content
רודניק וורצל ושות' > כנסים > כנס ניהול עמותות לקראת שנת 2015

כנס ניהול עמותות לקראת שנת 2015

 

מאות מנהלי עמותות, יושבי ראש, חברי ועד, גזברים ומבקרים, נטלו חלק ביום עיון ארצי וראשון מסוגו במגזר החרדי, שנערך ביוזמת ובהפקת משרד "רודניק וורצל ושות' – רואי חשבון", ואשר עסק בהערכות המנהלית של העמותות לקראת שנת התקציב 2015; בהכרת תיקוני חקיקה חדשים; בהתמודדות מול ביקורות עומק של רשם העמותות והחשב הכללי, ובעוד שורה ארוכה של נושאים העומדים על סדר-יומם של מנהלי העמותות, המוצאים עצמם לא אחת נבוכים מול הררי ביורוקרטיה.
בכנס המקצועי, שנערך במלון רמדה בירושלים, ואשר ריכז אליו נציגי עמותות, גדולות ומובילות, דיברו אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ואישי ציבור ומינהל אשר האצילו מניסיונם וציידו את המנהלים בעצות ובטיפים.

את כנס פתח הגאון הרב יוסף אפרתי, לאחר מכן נאם עו"ד איתן צחור על תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות. לאחריו דיבר ח"כ הרב אורי מקלב על ההיבט הרעיוני של חקיקת חוק העמותות החדש. לאחר הפסקת האוכל דיבר הרב יצחק גולדקנופף, מנכ"ל רשת גנ"י של בית יעקב, על ניהול המגזר השלישי תוך איזון תקציבי. בהמשך דרש עו"ד אמנון דה-הרטוך על הכרה והתמודדות עם מבחני התמיכות, הגשת בקשות לתמיכות ממשלתיות והסיכויים לזכות. ולסיום הוצגה מצגת בנושא ביקורת עומק והכנה אליה בליווי רואת חשבון שלומית וורצל. את הכנס נעל רו"ח משה וורצל במענה לשאלות המשתתפים.

עם נעילת הכנס, מנהלי המוסדות העוסקים בחינוך, רווחה, בריאות וחסד, בירכו את משרד רו"ח "רודניק-וורצל", על שהרים את הכפפה לרווחת כל העמותות והמוסדות, ואף ביקשו לקיימו מדי שנה בשנה.

ביום העיון, שהיה מלא מפה לפה, השתתפו עוד: חברי מועצת עיריית ירושלים: הרב יצחק פינדרוס והרב אליעזר ראוכברגר וכן מנהלי מוסדות מהגדולים בארץ.

להלן חומרים שחולקו בכנס:

עמותות וחל"צים – תיקון החוק וחידושים – עו"ד איתן צחור 

הכנה לבדיקות חשכ"ל ורשם העמותות והשפעת הבדיקות – רו"ח משה וורצל

חובת מינוי מבקר פנימי בעמותה – משרד רו"ח רודניק וורצל ושות'