jump to content

עדכונים אחרים

רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים

הגבלת שימוש במזומן והסבת צ'קים

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 שאושר לאחרונה בכנסת מגביל הן מתן והן קבלת תשלומים במזומן, שימוש ב"צ'קים פתוחים" והסבת צ'קים. המגבלה חלה על תשלומים עבור מכירה/ שירות במסגרת עסקית, על מכירה/ שירות במסגרת לא עסקית, על תשלום וקבלת משכורת וכן...

קרא עוד >>

אי גביית ארנונה – האם היא תמיכה לעוסק?

מדובר במקרה בו עמותה השכירה נכסים והיתה רשומה לגביהם כעוסק ובינה לבין העיריה היה קשר הדוק. העיריה לא גבתה ארנונה מהעמותה ומע"מ טען לחיוב לפי סעיף 12 לחוק (שלפיו - תרומה תמיכה או סיוע אחר שקבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר...

קרא עוד >>

אגודות אשראי – בנקים חברתיים

במסגרת דיוניה של הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל הומלץ כי בנק חברתי שכזה יוכל לתת שירותיו רק לחבריו (ולקרוב מדרגה ראשונה של חבר). הוועדה החליטה לאפשר גם לעמותות להיות חברות מלאות, דהיינו קבלת...

קרא עוד >>

עדכונים ותוספות בנושאי שכר לקראת שנת 2017

לקוחות יקרים. מצ"ב חוזר הכולל תוספות ועדכונים שונים לקראת שנת 2017 בנושאים הבאים: עדכון שכר מינימום בצו הרחבה. חופשה שנתית - עדכון בצבירת ימי חופשה לעובדים בעלי וותק של עד 4 שנים. צו הרחבה על הפרשות פנסיוניות. חובת דיווח אחיד למעסיקים...

קרא עוד >>

קנסות בגין עבירות לפי חוק הגנת השכר וחופשה שנתית

בית הדין האזורי לעבודה גזר קנס פלילי בסך 118,600 ש"ח, התחייבות להימנע מעבירה בסכום 1,180,000 ₪ למשך 3 שנים ופיצוי לקורבנות העבירה על חברה שביצעה עבירות לפי חוק הגנת השכר וחוק חופשה שנתית. לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

קרא עוד >>

הנחיות לרישום גמ"חים כעמותות או חל"צ

רשם העמותות פרסם הנחיות לרישום גמ"חים המלווים כספי כעמותה או כחל"צ. אין בהנחיות דבר משמעותי חדש מלבד שתי הנחיות כלהלן: השם צריך לכלול את המילה גמ"ח או גמילות חסדים או ציון אחר המורה כי מדובר בגמ"ח. ברישום המטרות יש לכתוב לא...

קרא עוד >>