jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > תשלומי הורים שלא כדין

תשלומי הורים שלא כדין

// 17.04.2016

פורסם פסק דין בעניין: תשלומי הורים שלא כדין- לא בהכרח יובילו להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים.

הורים לילדים בגן חובה בקיבוץ ברור חיל הגישו תביעה אזרחית נגד הקיבוץ בטענה כי נגבה מהם תשלום חובה לגן שהינו גבוה מהתשלום המותר לפי חוזר מנכ"ל תשלומי הורים.

בפסק הדין קבע בית המשפט העליון שגביית תשלומי הורים שלא כדין לא תוביל להחזר רטרואקטיבי של התשלום להורים.

הנימוק לקביעת בית המשפט הוא כי על אף שהתשלום נעשה בניגוד לחוק, השירות בתמורה לאותם כספים ניתן כבר. בית המשפט הורה לקיבוץ לגבות מעתה ואילך בהתאם להוראות הדין.

למרות זאת בית המשפט הוסיף שלא מן הנמנע כי במקרים דומים בעתיד יפסוק שיש להשיב להורים תשלומים שנגבו ביתר, ואף לפצות אותם פיצוי נוסף אם נגרם להם נזק בעקבות כך.

מצ"ב קישור לנוסח המלא של פסק הדין.

על מנת להסדיר את גביית תשלומי ההורים בהתאם להוראות משרד החינוך

ניתן לפנות לנעה ג'אן 02-5002747 שלוחה 327 מייל: noa@rv-cpa.com