jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > תקנות שווי רכב הן חזקה חלוטה

תקנות שווי רכב הן חזקה חלוטה

// 09.04.2017

בית המשפט המחוזי קבע כי תקנות אלו הינן חזקה חלוטה. לפי החלטה זו נובע כי אין להסתמך על תכנות רישום (ידניות וגם הנתמכות בטכנולוגיית gps) לשם יחוס מדוייק של הוצאות הרכב.

יצויין כי בית המשפט קבע כי בטענות הצדדים לא נתקפו שיעורי זקיפת הרכב באופן ישיר כשגויים ולכן תקיפה כזו עדיין אפשרית, גם לשיטתו.

פס"ד זה נוגד חזיתית שורת פסקי דין בה נקבע כי סעיפים מסוימים בחקיקה הקובעים חזקות הינם לא יותר מאשר חזקה הניתנת לסתירה.