jump to content

תנאי שימוש

רודניק וורצל ושות' > תנאי שימוש

תנאי שימוש

כללי

אתר זה https://rv-cpa.com/ הינו בבעלותו של רודניק וורצל שובל . השימוש באתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה ולהשתמש באתר בהתאם לתנאים ולהגבלות אלה, למדיניות הפרטיות שלנו ולתנאים והגבלות נוספים החלים על חלקים ספציפיים באתר או למוצרים השירותים הזמינים באמצעות האתר או מחברה. הגישה לאתר, בכל דרך שהיא, אוטומטית או אחרת, מהווה שימוש באתר ואת הסכמתך להיות כפופים לתנאים ולהגבלות אלה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים והגבלות אלה או להטיל תנאים חדשים על השימוש באתר, מעת לעת, ובמקרה זה נפרסם את התנאים וההגבלות המעודכנים באתר זה. על ידי המשך השימוש באתר לאחר פרסום שינויים כאלה, אתה מקבל את התנאים וההגבלות, כפי שהשתנו.
זכויות קניין רוחני

רישיון מוגבל שלנו

אתר זה וכל החומרים הזמינים באתר הם רכושנו ו / או שותפינו או מעניקי הרישיונות שלנו, והם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקי קניין רוחני אחרים. האתר מסופק אך ורק לשימושך האישי הלא מסחרי. אינך רשאי להשתמש באתר או בחומרים הזמינים באתר באופן הפוגע בזכויות שלנו או שלא אושר על ידינו. באופן מפורש יותר, אלא אם אושר במפורש בתנאים והגבלות אלה או על ידי הבעלים של החומרים, אינך רשאי לשנות, להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר, לתרגם, למכור, ליצור עבודות נגזרות, לנצל או להפיץ בכל אמצעי או אמצעי (לרבות בדואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרוניים אחרים) כל חומר מהאתר. אתה רשאי, עם זאת, להוריד מעת לעת עותק אחד של דפים בודדים של האתר לשימושך האישי, הלא מסחרי, בתנאי שתשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות.

הרשיון שלך אלינו

על ידי פרסום או הגשת כל חומר (כולל, ללא הגבלה, הערות, רשומות בלוג, פוסטים בפייסבוק, תמונות וקטעי וידאו) אלינו באמצעות האתר, קבוצות אינטרנט, אתרי מדיה חברתית או לכל אחד מהצוות שלנו באמצעות דוא"ל, טקסט או בכל דרך אחרת, אתה מייצג: (i) שאתה הבעלים של החומר, או שאתה שולח את הפרסום או ההגשה שלך בהסכמה מפורשת של בעל החומר; וכן (ii) כי אתה בן שלוש עשרה ומעלה. בנוסף, כאשר אתה שולח, שולח הודעת דוא"ל, שולח טקסט או שולח או מפרסם חומר כלשהו, ​​אתה מעניק לנו, וכל מי שהוסמך על ידינו, רישיון ללא רישיון, ללא תמלוגים, בלתי חוזר, בלתי בלעדי, בלתי מוגבל, לשימוש בכל העולם, לשנות, לשדר, למכור, לנצל, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, ו / או לבצע בפומבי או להציג חומר זה, כולו או חלקו, בכל דרך או אמצעי, הידוע כיום או מפותחים להלן, לכל מטרה. המענק האמור יכלול את הזכות לנצל זכויות קנייניות כלשהן בפרסום או בהגשה, לרבות, אך לא רק, זכויות תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות או חוקי פטנטים תחת כל סמכות שיפוטית רלוונטית. כמו כן, בקשר עם מימוש זכויות אלה, אתה מעניק לנו, ולכל מי שהוסמך על ידינו, את הזכות לזהות אותך כמחבר של כל אחד מהפרסומים או ההגשות שלך לפי שם, כתובת דוא"ל או שם מסך, כפי שנראה לנו.

אתה מאשר ומסכים שכל תרומה שנוצרה במקור על ידך עבורנו תיחשב כ"עבודה שנעשתה להשכרה "כאשר העבודה שבוצעה היא במסגרת ההגדרה של יצירה שבוצעה להשכרה בסעיף 101 לחוק זכויות היוצרים בארצות הברית, כפי שתוקן. ככזה, זכויות היוצרים בעבודות אלה יהיו שייכות לחברה מיצירתן. לפיכך, החברה תיחשב כבעלת המחבר והבעלים הבלעדי שלה ותהיה לו הזכות לנצל את כל התוצאות או את כל ההכנסות או את כל ההכנסות, בכל אמצעי התקשורת, הידוע כיום או שיוצג בעתיד, בכל היקום, לנצח, בכל השפות, כפי שקובעת החברה. במידה וכל אחת מהתוצאות וההכנסות של הגשותיך להלן לא תיחשב כ"עבודה שנעשתה להשכרה "על פי סעיף 101 לחוק זכות יוצרים, כפי שתוקן, הנך מוזמן בזאת, ללא תמורה נוספת, להקצות, להעביר ולהעביר באופן בלתי הפיך לחברה כל הזכויות הקנייניות, לרבות אך ללא הגבלה, כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים ברחבי היקום, לצמיתות בכל מדיום, בין אם ידוע כיום ובין אם לאו, לבין חומר זה וכל זכות וכותרת ועניין בכל הזכויות הקנייניות הללו ובכל אותן זכויות בינונית, אם ידועה כיום או שתוצג בהמשך, בכל היקום, לצמיתות. כל חומר שפורסם שהוא העתקים של עבודות קודמות על ידך, יהיה בבעלות משותפת שלנו.

אתה מאשר ומסכים שכל תרומה שנוצרה במקור על ידך עבורנו תיחשב כ"עבודה שנעשתה להשכרה "כאשר העבודה שבוצעה היא במסגרת ההגדרה של יצירה שבוצעה להשכרה בסעיף 101 לחוק זכויות היוצרים בארצות הברית, כפי שתוקן. ככזה, זכויות היוצרים בעבודות אלה יהיו שייכות לחברה מיצירתן. לפיכך, החברה תיחשב כבעלת המחבר והבעלים הבלעדי שלה ותהיה לו הזכות לנצל את כל התוצאות או את כל ההכנסות או את כל ההכנסות, בכל אמצעי התקשורת, הידוע כיום או שיוצג בעתיד, בכל היקום, לנצח, בכל השפות, כפי שקובעת החברה. במידה וכל אחת מהתוצאות וההכנסות של הגשותיך להלן לא תיחשב כ"עבודה שנעשתה להשכרה "על פי סעיף 101 לחוק זכות יוצרים, כפי שתוקן, הנך מוזמן בזאת, ללא תמורה נוספת, להקצות, להעביר ולהעביר באופן בלתי הפיך לחברה כל הזכויות הקנייניות, לרבות אך ללא הגבלה, כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים ברחבי היקום, לצמיתות בכל מדיום, בין אם ידוע כיום ובין אם לאו, לבין חומר זה וכל זכות וכותרת ועניין בכל הזכויות הקנייניות הללו ובכל אותן זכויות בינונית, אם ידועה כיום או שתוצג בהמשך, בכל היקום, לצמיתות. כל חומר שפורסם שהוא העתקים של עבודות קודמות על ידך, יהיה בבעלות משותפת שלנו.

הנך מאשר כי לחברה זכות אך לא חובת שימוש והצגה של פרסומים או תרומות מכל סוג שהוא וכי החברה רשאית לבחור להפסיק את השימוש והתצוגה של כל חומר כזה (או כל חלק ממנו), בכל עת מכל סיבה שהיא כָּלשֶׁהוּ.
מגבלות על קישור ומסגור. אתה רשאי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור אינו מציין או לרמוז כל חסות של האתר שלך על ידינו או על ידי האתר. עם זאת, אינך רשאי, ללא הסכמתנו מראש ובכתב, לקשר או לקשר כל תוכן של האתר, או לכלול באתר אינטרנט אחר או בשירות אחר כל חומר, תוכן או קניין רוחני שלנו.
כתבי ויתור

בכל האתר, אנו עשויים לספק קישורים ומצביעים לאתרי אינטרנט המנוהלים על ידי צדדים שלישיים. הקישור שלנו לאתרים של צד שלישי זה אינו מעיד על תמיכה או חסות של אתרים אלה, או על המידע, המוצרים או השירותים המוצעים באתרים או באמצעותם. בנוסף, לא אנו ולא השותפים שלנו פועלים או שולטים במידת מה בכל מידע, מוצרים או שירותים שצדדים שלישיים עשויים לספק באתר או באמצעותו או באתרים המקושרים אלינו באתר.

אם רלוונטי, כל חוות דעת, ייעוץ, הצהרות, שירותים, הצעות או מידע אחר או תוכן אחר המוצע או זמין על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי מידע, הם אלה של המחברים או המפיצים המתאימים, ולא של החברה. לא החברה ולא צד שלישי של ספק מידע מבטיח את הדיוק, השלמות או השימושיות של תוכן כלשהו. כמו כן, החברה אינה מסמיכה ואינה אחראית לדיוק ולאמינות של כל חוות דעת, ייעוץ או הצהרה המתפרסמים בכל אחד מהאתרים על ידי כל אדם אחר מאשר נציג מורשה של החברה, תוך כדי פעולה בתפקידה הרשמי.

המידע, המוצרים והשירותים המוצעים באתר או על ידי החברה ועל ידי החברה וכל צד שלישי מסופקים "כפי שהם" וללא אחריות מכל סוג שהוא במפורש או משתמע. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת. אנו לא מתחייבים כי האתר או כל אחת מתפקודיו יופעלו ללא תקלות או נקייה משגיאות, כי פגמים יתוקנו, או כל חלק של אתר זה, לרבות לוחות בולטים, או השרתים העומדים לרשותו, ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

אנו לא מתחייבים או מייצרים כל מצג בנוגע לשימוש או לתוצאות השימוש באתר או בחומרים באתר זה או באתרים של צדדים שלישיים בתקינותם, דיוקם, זמנם, מהימנותם או בכל דרך אחרת.
הנך מסכים בכל עת להגן, לשפות ולהחזיק בחברה מזיקה, ביורשיהם, בהעברה, במועברים ובבעלי רשיון, ובחברות האם, בחברות הבת, הסוכנים, השותפים, נושאי המשרה, הדירקטורים, בעלי המניות והעובדים של כל אחד מהם, כל תביעות, עילות תביעה, נזקים, התחייבויות, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחה והוצאות משפטיות, הנובעים או הקשורים להפרתך של כל התחייבות, אחריות, ייצוג או אמנה המפורטים להלן.

מסחר מקוון

חלקים מסוימים באתר עשויים לאפשר לך לרכוש סוגים שונים של מוצרים ושירותים מקוונים, המסופקים על ידי צדדים שלישיים. אנחנו לא אחראים על איכות, דיוק, עתוי, אמינות או כל היבט אחר של מוצרים ושירותים אלה. אם אתה מבצע רכישה מסוחר באתר או באתר שמקושר אליו האתר, המידע המתקבל במהלך ביקורך בחנות או באתר המקוון של הסוחר, ובמידע שאתה נותן כחלק מהעסקה, כגון את מספר כרטיס האשראי ואת פרטי הקשר, ניתן לאסוף על ידי שני הסוחר לנו. סוחר עשוי להיות הפרטיות ועל איסוף נתונים פרקטיקות שונות משלנו. אין לנו אחריות או חבות בגין פוליסות עצמאיות אלה. בנוסף, כאשר אתה רוכש מוצרים או שירותים באתר או באמצעותו, אתה עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים החלים באופן ספציפי על הרכישה או השימוש במוצרים או בשירותים אלה. לקבלת מידע נוסף אודות סוחר, החנות המקוונת שלו, מדיניות הפרטיות שלו ו / או כל תנאים והגבלות נוספים שעשויים לחול, בקר באתר האינטרנט של הסוחר ולחץ על קישורי המידע שלו או צור קשר ישירות עם הסוחר. אתה משחרר אותנו ואת החברות המסונפות לנו מכל נזק שנגרם לך, ואתה מסכים לא לטעון כל טענות נגדנו או אותם, הנובעים הרכישה שלך או שימוש בכל המוצרים או השירותים שנעשו על ידי צדדים שלישיים דרך האתר.

השתתפותך, התכתבותך או עיסוקך עם צד שלישי כלשהו המצוי באתר שלנו או באמצעותו, בנוגע לתשלום ולמסירה של מוצרים ושירותים ספציפיים, וכל תנאי, תנאים או מצגים אחרים הקשורים לעסקאות אלה, הם אך ורק בינך לבין שליש מפלגה. אתה מסכים כי החברה לא תהיה אחראית או אחראית לכל נזק, נזק או עניינים אחרים מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מעסקאות כאלו.

אתה מסכים להיות אחראי מבחינה כספית לכל רכישות שבוצעו על ידך או על ידי מישהו הפועל מטעמך באמצעות האתר. אתה מסכים להשתמש באתר ולרכוש שירותים או מוצרים דרך האתר למטרות לגיטימיות ולא למטרות מסחריות בלבד. כמו כן, אתה מסכים שלא לבצע רכישות למטרות ספקולטיביות, שקריות או מזויפות או לצורך ציפייה לבקשה למוצר או לשירות מסוים. אתה מסכים לרכוש רק מוצרים או שירותים עבור עצמך או עבור אדם אחר שעבורו מותר לך לעשות זאת באופן חוקי. בעת ביצוע רכישה עבור צד שלישי המחייב אותך למסור את הפרטים האישיים של הצד השלישי אלינו או לסוחר, אתה מצהיר כי השגת את הסכמתו המפורשת של צד שלישי זה לספק מידע אישי של צד שלישי זה.

הרכישה שלך מיועדת לשימוש אישי בלבד. שיתוף הרכישות אינו מותר והוא ייחשב כבלתי מורשה, שימוש פוגע בחומר המוגן בזכויות יוצרים שלנו, ועלול לחייב את המפר את האחריות.
אם התשלום עבור קורס נדחה, המערכת שלנו תשבית באופן אוטומטי את הגישה לחומרים האיכותיים שלנו. (אנו מבינים, בדרך כלל זה קורה כי פג תוקפו של כרטיס אשראי). אנחנו רוצים לעזור לך לשחזר את הגישה שלך, לכן נעשה כל ניסיון ליצור איתך קשר כדי לסייע בפתרון בעיה זו. לאחר פתרון בעיית החיוב, נשחזר גישה.

תכונות אינטראקטיביות

אתר זה עשוי לכלול מגוון תכונות, כגון לוחות מודעות, יומני רשת, חדרי צ'אט ושירותי אימייל, המאפשרים משוב לנו ואינטראקציה בזמן אמת בין משתמשים, ותכונות אחרות המאפשרות למשתמשים לתקשר עם אחרים. האחריות על מה שפורסם על לוחות המודעות, יומני הרשת, חדרי הצ'אט ושאר אזורי הפרסום הציבוריים באתר, או שנשלחו דרך כל שירותי הדואר האלקטרוני באתר, נמצאת אצל כל משתמש – אתה האחראי הבלעדי על החומר שאתה מפרסם או שולח . אנו לא שולטים במסרים, במידע או בקבצים שאתה או אחרים עשויים לספק דרך האתר. זהו תנאי השימוש שלך באתר שאינך משתמש בו:

● להגביל או לעכב כל משתמש אחר מלהשתמש באתר וליהנות ממנו.
● השתמש באתר כדי להתחזות לכל אדם או ישות, או לציין באופן שקר או לייצג באופן אחר את השתייכותך לאדם או לישות.
● להפריע או לשבש כל שרתים או רשתות המשמשים לספק את האתר או את תכונותיו, או לא לציית לדרישות, לנהלים, למדיניות או לתקנות של הרשתות שבהן אנו משתמשים כדי לספק את האתר.
● השתמש באתר כדי לעודד או לעודד אחרים לבצע פעולות בלתי חוקיות או לגרום לפציעה או נזק לרכוש לכל אדם.
● להשיג גישה לא מורשית לאתר, או לכל חשבון, מערכת מחשב או רשת המחוברים לאתר זה, כגון פריצה, כריית סיסמאות או אמצעים בלתי חוקיים אחרים.
● להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע באמצעות כל אמצעי שאינו זמין במכוון באמצעות אתר זה.
● להשתמש באתר כדי לפרסם או להעביר מידע בלתי חוקי, מאיים, פוגע, דיבה, משמיץ, מגונה, גס, פורנוגרפי, גס או מגונה מכל סוג שהוא, כולל, ללא הגבלה, כל העברה המהווה או מעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית, לעלייה באחריות אזרחית או להפרה אחרת של כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי.
● השתמש באתר כדי לפרסם או להעביר מידע, תוכנה או חומר אחר המפר או פוגע בזכויות של אחרים, לרבות חומר שהוא פלישה לפרטיות או זכויות פרסום או המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכות קניינית אחרת, או נגזר עובד עם זאת, ללא קבלת אישור מראש של הבעלים או בעל הזכויות.
● השתמש באתר כדי לפרסם או להעביר מידע, תוכנה או חומר אחר המכיל וירוס או רכיב מזיק אחר.
● השתמש באתר כדי לפרסם, להעביר או לנצל בכל דרך שהיא מידע, תוכנה או חומר אחר למטרות מסחריות, או המכיל פרסום.
● השתמש באתר כדי לפרסם או לבקש מכל אדם לקנות או למכור מוצרים או שירותים, או לתרום מכל סוג שהוא, ללא אישור מפורש בכתב שלנו.
● לאסוף למטרות שיווק כל כתובות דוא"ל או פרטים אישיים אחרים שפורסמו על ידי משתמשים אחרים של האתר.

החברה יכולה לארח לוחות מודעות, צ'אטים ופורומים ציבוריים אחרים באתרים שלה. כל משתמש שלא יעמוד בתנאים ובהגבלות של הסכם זה, יגורש ויסרב להמשיך בגישה, ללוחות ההודעות, לצ'אטים או לפורומים ציבוריים אחרים בעתיד. החברה או הסוכנים המיועדים שלה עשויים להסיר או לשנות כל תוכן שנוצר על ידי משתמשים בכל עת מכל סיבה שהיא. לוחות מודעות, צ'אטים ופורומים ציבוריים אחרים נועדו לשמש מרכזי דיונים למשתמשים ולמנויים. מידע ותכנים המתפרסמים בפורומים ציבוריים אלה עשויים להיות מסופקים על ידי צוות החברה, תורמים חיצוניים של החברה, או על ידי משתמשים שאינם קשורים לחברה, שחלקם עשויים להעסיק שמות משתמשים אנונימיים. החברה מוותרת במפורש על כל אחריות והסכמה ואינה מייצגת את תוקפו של כל חוות דעת, ייעוץ, מידע או הצהרה המוצגים או מוצגים בפוסטים אלה על ידי צדדים שלישיים, ואין אנו אחראים לשגיאות או מחדלים בפרסומים אלה, או עבור היפר-קישורים מוטבע בכל ההודעות. בשום פנים ואופן לא תהיה לנו, השותפים שלנו, הספקים או הסוכנים שלנו אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מהסתמכותך על מידע שהושג באמצעות פורומים אלה. הדעות המבוטאות בפורומים אלה הן אך ורק דעותיהם של המשתתפים, ואינן משקפות את דעותיה של החברה או של חברות בנות שלה או של חברות כלולות שלה.

החברה אינה מחויבת כלל לפקח על תוכן או הודעות על לוחות המודעות, חדרי הצ'אט או פורומים ציבוריים אחרים באתרים. עם זאת, אתה מאשר ומסכים כי יש לנו את הזכות המוחלטת לפקח על אותו הדבר על פי שיקול דעתנו הבלעדי. בנוסף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, לסרב לפרסם או להסיר כל פרסומים או תוכן, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, וכן לחשוף חומרים אלה ואת הנסיבות הסובבות את שידורם לצד שלישי כלשהו על מנת לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית וכדי להגן על עצמנו, הלקוחות שלנו, נותני החסות, המשתמשים והמבקרים.

לעתים אנו כוללים גישה לקהילה מקוונת כחלק מהתוכניות שלנו. אנחנו רוצים שכל חבר אחד יוסיף ערך לקבוצה. המטרה שלנו היא להפוך את הקהילה שלך לקהילה היקרה ביותר שאתה חבר. לכן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר כל אדם בכל עת. לעתים רחוקות אנו עושים זאת, אך ברצוננו להודיע ​​לך באיזו מידה אנחנו לוקחים את הקהילות שלנו ברצינות.

הַרשָׁמָה

כדי לגשת לתכונות מסוימות של האתר, אנו עשויים לבקש ממך לספק מידע דמוגרפי מסוים, כולל מין, שנת לידה, מיקוד ומדינה. בנוסף, אם אתה בוחר להירשם לתכונה מסוימת של האתר, כגון חדרי צ'אט, יומני אינטרנט או לוחות מודעות, ייתכן שתתבקש גם להירשם אלינו בטופס שסופק והרשמה כזו עשויה לדרוש ממך לספק מידע המאפשר זיהוי אישי כגון שמך וכתובת הדוא"ל שלך. אתה מסכים לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא על עצמך כפי שמתבקש על ידי טופס ההרשמה של האתר. אם יש לנו יסוד סביר לחשוד שמידע זה אינו נכון, לא מדויק או חלקי, יש לנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי באתר (או כל חלק ממנו). השימוש שלנו במידע הניתן לזיהוי אישי שאתה מספק לנו כחלק מתהליך הרישום כפוף לתנאים של מדיניות הפרטיות שלנו.

סיסמאות

כדי להשתמש בתכונות מסוימות של האתר, תזדקק לשם משתמש וסיסמה, שתקבל באמצעות תהליך הרישום של האתר. אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה והחשבון, והם אחראים לכל הפעילויות (בין אם על ידך או על ידי אחרים) המתרחשות תחת הסיסמה או החשבון שלך. אתה מסכים להודיע ​​לנו מיד על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או בכל הפרה אחרת של אבטחה, וכדי להבטיח שתצא מהחשבון שלך בסוף כל פגישה. אנחנו לא יכולים ולא יהיו אחראים לכל אובדן או נזק הנובעים מהכישלון שלך להגן על הסיסמה או על פרטי החשבון שלך.

הגבלת חבות

בשום מקרה, לרבות, אך ללא הגבלה, רשלנות, אנו, חברות הבת שלנו וחברות האם או השותפים שלנו, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים כתוצאה משימוש או חוסר יכולת להשתמש, האתר, לרבות הודעות, בלוגים, הערות של אחרים, ספרים, דואר אלקטרוני, מוצרים או שירותים או חומרים של צד שלישי, מוצרים או שירותים המוצעים באמצעות האתר או על ידי ארה"ב בכל דרך שהיא, גם אם הומצאו לפנינו של האפשרות לנזקים כאלה. (כיוון שמדינות מסוימות אינן מתירות את החרגה או ההגבלה של קטגוריות מסוימות של נזקים, ייתכן שהגבלה זו אינה חלה עליך במדינות אלו, חבותנו וחבותה של חברת הבת שלנו ושל חברות האם או השותפים העצמאיים שלנו מוגבלות במידה המרבית המותרת לפי חוק זה.) אתה מבין באופן מפורש ומסכים שאיננו אחראים לכל התנהגות דפמטורית, פוגעת או בלתי חוקית של כל משתמש. אם אינך מרוצה מהאתר, מכל חומר, מוצר או שירות באתר או מכל תנאי מתנאי האתר, ניתן לבטל את הפטור הבלעדי והבלעדי שלך באמצעות האתר והמוצרים, השירותים ו / או החומרים הוא אינו שירות השקעות השקעות, אינו יועץ השקעות, ואינו מספק ייעוץ פיננסי אישי או לפעול כיועץ פיננסי.

אנו קיימים למטרות חינוכיות בלבד, והחומרים והמידע הכלולים בהם ובמוצרים ובשירותים שלנו הם למטרת מידע כללי בלבד. אף אחד מהמידע המסופק על ידי ארה"ב אינו מיועד להשקעה, מס, חשבונאות או ייעוץ משפטי, כהצעה או הצעה של הצעה לרכישה או למכירה, או כהסדר, המלצה או חסות של כל חברה, נייר ערך או קרן. אין לסמוך על המידע שלנו לגבי מטרות של עסקאות בניירות ערך או השקעות אחרות.

איננו מציעים או מספקים מס, ייעוץ משפטי או ייעוץ, ואתה אחראי לייעוץ מסים, משפטי או פיננסי מקצועי לפני ההפעלה על כל מידע המסופק על ידי ארה"ב. אתר זה מתמשך כל העת במסגרת הפיתוח והחברה מהווה אחריות מכל סוג, משתמע או מפורש, באשר לדיוקו, לשלמותו או לאימוצו של כל מטרה.
הנך מאשר ומסכים כי לא נעשה כל ייצוג על ידי החברה או השותפות העצמאית שלה והסתמך על הכנסות עתידיות, הוצאות, נפח מכירות או רווחיות פוטנציאלית שניתן להפיק מההשתתפות בתכנית זו.

סיום

אנו רשאים לבטל או לבטל את זכותך להשתמש באתר או בכל חלק של האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. במקרה של ביטול או סיום, אינך רשאי עוד לגשת לחלק של האתר המושפע מביטול או מסיום כאמור. ההגבלות המוטלות עליך ביחס לחומר שהורדת מהאתר, וכן כתבי ויתור ומגבלות ההתחייבויות המפורטות בתנאי השירות, יישארו בחיים.
מדיניות החזרים

רכישה של מוצר או שירות או כרטיס לאירוע עשויה או לא עשויה לספק החזר כספי כלשהו. כל מוצר ספציפי, שירות, אירוע או קורס יציין מדיניות החזר משלו.

אַחֵר

חוק Digital Millennium Copyright Act משנת 1998 ("DMCA") מספק זכות חזרה לבעלי זכויות היוצרים המאמינים שהחומר המופיע באינטרנט פוגע בזכויותיהם על פי חוק זכויות היוצרים בארה"ב. אם אתה מאמין בתום לב שהחומרים המתארחים על ידי COMPANY מפרים את זכויות היוצרים שלך, אתה או הסוכן שלך עשויים לשלוח לחברה הודעה המבקשת להסיר את החומר או לגשת אליו. כל הודעה על ידי בעל זכויות היוצרים או אדם המורשה לפעול בשמה שאינו עומד בדרישות חוק DMCA, לא תיחשב כהודעה מספקת ולא תיחשב כאילו היא מקנה לידיעת החברה מידע בפועל על עובדות או נסיבות שמהן חומר מפרה או מעשים ניכרים. אם אתה מאמין בתום לב שההודעה על הפרת זכויות יוצרים הוגשה נגדך בטעות, DMCA מאפשר לך לשלוח לחברה הודעה נגדית. כל ההודעות וההודעות הנגדיות חייבות לעמוד בדרישות הסטטוטוריות הנוכחיות של חוק DMCA; ראה http://www.loc.gov/copyright לקבלת פרטים. חברת זכויות היוצרים של החברה לבקשת תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים או הודעות נגדיות ניתן להשיג באופן הבא:office@rv-cpa.com
הסכם זה יחול על החברה ויוענק לטובתנו, למורשינו, ליורשינו, ליורשינו ולנציגיו. הסכם זה וכל הזכויות המפורטות להלן לא יוענקו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. על אף האמור לעיל, כל הזכויות וההתחייבויות על פי הסכם זה ניתנות באופן חופשי על ידי החברה לכל גוף קשור או לכל אחת מחברות הבת שבבעלותה המלאה
תנאי שימוש אלה יהיו כפופים ומתפרשים על פי חוקי מדינת ישראל וכל מחלוקת תהיה כפופה לבוררות מחייבת בישראל. אם הוראה כלשהי של הסכם זה תהיה בלתי חוקית, בטלה או מכל סיבה שהיא בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תיחשב ניתנת לסיום מההסכם הזה ולא תשפיע על תוקפן ואכיפתן של שאר ההפרשות.

אתר זה אינו חלק של אתר פייסבוק או Facebook Inc. בנוסף, האתר הזה אינו מאושר על ידי פייסבוק בכל דרך שהיא. פיסבוק הוא סימן מסחרי של פייסבוק, Inc.
כתב ויתור

אמנם זה מאוד לא סביר, מדיניות זו עשויה להשתנות בכל עת על פי שיקול דעתנו. אם עלינו לעדכן את המדיניות הזו, אנו נפרסם את העדכונים לדף זה באתר שלנו.

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, הפנה אותם אל: office@rv-cpa.com