jump to content

תלושי שכר עובדי הוראה

רודניק וורצל ושות' > תלושי שכר עובדי הוראה

מוסדות החינוך המתוקצבים ומפוקחים ע"י משרד החינוך נדרשים לשלם שכר לעובדיהם בהתאם לדרישות משרד החינוך. תלושי עובדי הוראה שונים מהותית מתלושי עובדים רגילים וכוללים רכיבים רבים ושונים הדורשים מומחיות ומיומנות רבה בתחום.

תלוש עובד הוראה חייב לכלול את כל הרכבים הנדרשים ממשרד החינוך על מנת שמוסד החינוך בו הוא מלמד יהיה זכאי למלוא התקציבים. הרכיבים השונים הינם תלויי וותק, השכלה, מצב משפחתי, שעות עבודה וכו' כאשר לכל אחד מהנתונים השפעה רבה על רכיבי השכר והרכב התשלום הסופי.

משרד החינוך עורך ביקורות רבות למוסדות השונים כאשר חלק ניכר מהביקורות כוללות ביקורות שכר ותלושי עובדי הוראה במוסד. במידה והתלושים לא עומדים בכל התנאים הנדרשים יופעלו סנקציות על המוסד הכוללים השבת תקציבים, קיזוז תקציבים ולעיתים אף הפסקת התקצוב כולו.

משרדינו מלווה מוסדות חינוך רבים במהלך ביקורות השכר ובדיקת תלושי שכר למורים לצורך בדיקת התאמתם לדרישות משרד החינוך ומדריך את המוסדות בקריטריונים השונים של משרד החינוך ויישומם כנדרש.

חשוב לדעת כי הכנה מוקדמת ויסודית עשויה להקטין את החשיפה בשעת ביקורת ולהקטין את הסיכון לפגיעה תקציבית, בשל כך, משרדינו מייעץ ומלווה את המוסדות עוד טרם הביקורות ובמהלך כל שנת הלימודים עורך בדיקות סימולציה ע"מ לוודא עמידה מלאה בדרישות משרד החינוך.

מעבר לכך, ניתן לקבל ייעוץ בתחום "המיצוי התקציבי" המאפשר למוסדות הלימוד השונים למצות  את מקסימום התקציב המגיע להם ממשרד החינוך בהתאם למספר התלמידים, המורים, הפעילות וכן בהתאם לשכר המשולם על ידם למורים.

תלושי שכר של עובדי הוראה מטעם משרד החינוך אינם דבר של מה בכך ודורשים ידע נרחב בדרישות ותקנות משרד החינוך, מומחיות בחישוב הרכיבים השונים והתאמתם למוסד, ניסיון וידע מקצועי בהתנהלות בביקורות שכר מטעם משרד החינוך ועוד – משרדינו מציע למוסדות את כל אלו ושירותי יעוץ והכוונה נוספים המקלים על מוסדות החינוך בהתמודדות מול הביקורת השונות ותשלום השכר לעובדיהם בהתאם לדרישות המחמירות והמורכבות של משרד החינוך.

שירותי המחלקה כוללים בין היתר:

  • הכנה מקדמית לביקורות מטעם משרד החינוך ועריכת סימולציות על תלושים לעובדי הוראה.
  • הכנת תלושים לעובדי הוראה בהתאם לדרישות משרד החינוך.
  • טיפול בביקורות בכלל וביקורות שכר בפרט הנערכים מטעם משרד החינוך.
  • בדיקת עמידה בתנאי השכר הנדרשים מטעם משרד החינוך לצורך נספח ג'.
  • סיוע במילוי ועריכת בקשות לנוהל תקצוב וחידוש רשיון.