jump to content

תכנית נטו למשפחה

// 16.05.2017

במסגרת תכנית נטו למשפחה נקודות זיכוי וגורמים המשפיעים עליהם תוקנו בהוראת שעה לשנתיים (בתוקף מ – 1.1.2017 עד סוף 2018).

כך שמשיכת שכר בחברה על ידי בעלי החברה קיבלה אטרקטיביות גבוהה יותר.

כלומר: הסכום אותו ניתן למשוך מהחברה כמשכורת במס נמוך יותר ממשיכת דיבידנד – גדל.

יש לפנות לרואה החשבון על מנת לבדוק את כדאיות משיכת המשכורת למול משיכת דיבידנד.