jump to content

תיקוני מס צפויים

// 20.11.2016

במסגרת חוק ההסדרים מוצעים כמה תיקוני חקיקה. ביניהם כאלו העלולים, אם יעברו, להשפיע מהותית על חברות:

  1. הכנסה של חברת מעטים הנובעת מפעילות של יחיד תיחשב כהכנסת היחיד, וממילא תמוסה לפי שיעורי מס אישיים. תיקון זה רלוונטי בעיקר לחברות של בעלי מקצוע כגון רופאים, עורכי דין וכדו'. מי שנהג עד היום למשוך את כל ההכנסה מהחברה לא יושפע מהותית.
  2. משיכות בעלים ייחשבו כהכנסת עבודה או דיוידנד בידי המושך אם לא הושבה עד שלשה חדשים לפני תום שנת המס. חברה שהיא חברה משפחתית כפי הנראה לא תושפע מכך.
  3. רווחים לא מחולקים משיעור מסויים ומעלה יחוייבו להתחלק כדיוידנד וימוסו בהתאם.