jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > תיקון לנוהל תמיכות מתקציב המדינה לעניין מענקי סיוע למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכת נגיף הקורונה

תיקון לנוהל תמיכות מתקציב המדינה לעניין מענקי סיוע למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכת נגיף הקורונה

// 18.02.2021

פורסם תיקון לנוהל תמיכות המתייחס  לתמיכות קורונה בלבד במוסדות ציבור. ראו גם חוזר הסבר למבחני התמיכה מיום 24.01.21 הכולל עדכונים.

מדובר בהקלה למוסדות ציבור שכן משמעות התיקון הינה פטור מעמידה בהוראות סעיפים רבים בנוהל התמיכות, אם כי ההקלה היא רק לתמיכות קורונה.

מנגד, תוקנו מבחני התמיכה ובוטל סעיף 6 המתייחס לקיזוז תמיכה שמוסד הציבור זכאי לה על פי מבחנים אלו ממענק הוצ' קבועות שקיבל. משתמע מן התיקון כי מוסד ציבור שקיבל מענק הוצ' קבועות או מענק לעסקים מכח חוק הסיוע הכלכלי לא יהיה זכאי כלל למענק על פי מבחנים אלו גם אם סכום המענק שקיבל הינו זניח.

כמובן שמדובר במצב אבסורדי לפיו עמותות המקיימות פעילות מכירה או מתן שירות בהיקף קטן וזניח ביחס לפעילות העיקרית אשר קבלו בשל כך מענק נמוך, לא יהיו זכאיים למענק משמעותי בשל פעילותם העיקרית.

שלחנו פניה ללשכת רואי חשבון בבקשה לפעול לתיקון העיוות והם הבטיחו לנסות..  אנו מקווים שפעילותם תישא פרי.

לפירוט ההקלות לחצו כאן

אנו נעדכן עם פרסום הפרטים בדבר מועדי ואופן ההגשה ונשמח לסייע בכל הקשור להגשת הבקשות.