jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > תיקון לחוק עידוד השקעות הון –"שכירות מוסדית" – מסלול חדש לבניית דירות להשכרה למגורים

תיקון לחוק עידוד השקעות הון –"שכירות מוסדית" – מסלול חדש לבניית דירות להשכרה למגורים

// 03.01.2022

לכבוד לקוחות המשרד-

קבלנים, מתקשרים בעסקאות קומבינציה (פרויקטים של תמ"א וכיוצא בזה) ומשכירים מוסדיים

אנו מביאים לידיעתכם את התיקון לחוק עידוד השקעות הון –"שכירות מוסדית" –מסלול חדש לבניית דירות להשכרה למגורים:

ביום 18.11.2021 פורסם תיקון מס' 75 לפרק שביעי 1 (הטבות במס לגבי בניינים להשכרה) לחוק עידוד השקעות הון אשר חוקק במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021-2022 המחליף את המסלול הקיים כיום, במסלול חדש לעידוד שכירות למגורים ארוכת טווח.

מדובר בהטבות משמעותיות במיסים לבעל בניין מגורים המושכר בשכירות ארוכת טווח.

ההטבות במסלול החדש גדולות יותר אך מנגד גם הדרישות בו מחמירות יותר.

תוקף הגשת הבקשות לאישור  התכנית במסלול החדש הינו מיום תחילת התיקון 18.11.2021 ועד 12.2031.

יובהר ,כי ניתן להגיש בקשה לאישור בנין חדש להשכרה במסלול הקיים עד 31.12.2023 בלבד!!

כדי שבנין (הגדרת בנין בהמשך) יוכל להיכנס לתחולת המסלול החדש נדרשות שיהיו בו לפחות 6 דירות בבניין באזור פריפריאלי ו10 דירות בבניין באזור אחר.

עיקרי התנאים וההטבות וכן ההבדלים בין המסלולים מובאים בחוזר זה אולם היות והתנאים והכללים מורכבים, מומלץ מאד להתייעץ איתנו פרטנית ומראש בנושא זה.

זכרו, לעיתים קבלת ייעוץ מראש וביצוע שינויי קלים בתכניות עשויים להביא לחיסכון אדיר במס!

ההטבות עשויות להיות רלבנטיות גם למתקשרים בעסקאות קומבינציה ובכללם תמ"א 38 ועוד.

אנחנו כאן זמינים בשבילכם ליעוץ פרטני והבהרות בנושא J  *

 

 

* יעוץ כרוך בתשלום

 

לקריאת החוזר המלא