jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > שליטה וניהול של חברה בחו"ל

שליטה וניהול של חברה בחו"ל

// 02.11.2016

כאשר השליטה או הניהול נעשים בחו"ל הכנסות החברה אינן חייבות בדר"כ במס בישראל (להוציא מקרים מסויימים). חברות שונות ניסו למנות דירקטורים בחו"ל כאשר הסמכויות האמיתיות לניהול נשארו בידי הבעלים שהינם בישראל. ככלל מדובר ברמות שונות של שליטה ובמגוון אמצעים. פורסם חוזר מס הכנסה הקובע כי ככלל השליטה בחו"ל צריכה להיות אמיתית, כולל שיקול דעת עצמאי וכולל סמכויות עצמאיות. שפוי נאות (כשכר) לאחריות ובקיאות בשפת ונהגי המסחר והעולם הכלכלי במדינה שבה פועל חברת החוץ הם כלים לבדיקת השליטה בפועל. מומלץ להתייעץ עימנו לפני בחירה במודל ניהולי בחו"ל.