jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > שכר עובדי הוראה

שכר עובדי הוראה

// 09.02.2017

מוסדות חינוך המתוקצבים על ידי משרד החינוך מחויבים לשלם שכר לעובדי ההוראה בהתאם לדרישות המחמירות של משרד החינוך.

שכר עובדי הוראה אינו דומה לשכר עובד משק רגיל. בעוד העובד הממוצע במשק יקבל תלוש פשוט הכולל שכר בסיס בתוספת נסיעות, הבראה והפרשות סוציאליות אחרות. הרי שעובד הוראה יקבל תלוש מורכב ומפורט הרבה יותר הכולל שכר בסיס, המחושב באופן שונה משכר בסיס רגיל, ותוספות רבות בהתאם לדרישות משרד החינוך.

אי עמידה בדרישות משרד החינוך ותשלום לקוי לעובדי ההוראה עלול לגרום להפסקת התקצוב ע"י משרד החינוך ודרישת קיזוזים והחזרים בגין העבר. אחת לתקופה עורך משרד החינוך ביקורות שכר במוסדות ומוודא עמידה בדרישות המשרד. כמו"כ, נדרשים מוסדות חינוך מסוימים להנפיק מידי שנה למשרד החינוך אישור חתום ע"י רו"ח כי המוסד עומד בכל דרישות משרד החינוך ומשלם לעובדי ההוראה המועסקים אצלו בהתאם לתקנות.

בשל מורכבות השכר האמור נדרשת מיומנות רבה בעריכת התלושים וידיעת כל התקנות ודרישות משרד החינוך על בוריין וזאת על מנת להימנע ככל האפשר מטעויות ולשלם לעובדים כנדרש.

במשרדינו מחלקת שכר הנותנת את שירותי שכר עובדי הוראה ובעלת מיומנות ומומחיות רבה בכל דרישות משרד החינוך ותקנותיו. בנוסף להפקת תלושי שכר עובדי הוראה ממערכת השכר מבצעת המחלקה ביקורות שכר מקדימות במוסדות הציבור על מנת להיערך בהתאם לביקורת השכר "האמיתיות" של משרד החינוך ולהיות מוכנים בכל מצב. כמו"כ אחראית המחלקה על בניית מצבת עובדי הוראה בהתאם לדרישות משרד החינוך ובדיקת מקסום תקצוב לכל מוסד באשר הוא.

תחום שכר עובדי הוראה הינו תחום רחב מאד וכולל מלבד חישוב המשכורות בפועל גם הזנת נתוני עובדי ההוראה במערכות הרלוונטיות (כגון: מערכת עוש"ר), הצלבת נתוני העובדים המדווחים למשרד החינוך והמתוקצבים בפועל, בניית מצבות, בדיקת רמות שירות וכדו'. כל אלו ועוד מבוצעים במחלקת שכר במשרדינו ובכך מאפשרים למנהל המוסד להיות בטוח כי עובדי ההוראה המועסקים אצלו מקבלים שכר לפי כל דין ומדווחים כראוי במשרד החינוך.