jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > שכר טרחה ליועצים בגין השגת תמיכות- המותר והאסור

שכר טרחה ליועצים בגין השגת תמיכות- המותר והאסור

// 14.11.2016

נפסק דין בבית המשפט לתביעות קטנות בנוגע לרו"ח שייעץ לעמותות בכדי לקבל תקציבים ממשלתיים ושכרו ננקב באחוזים מכספי התמיכה כי העסקה היא עסקה שגם רואה החשבון עצמו מעורב ושותף בה ונהנה מכספי התמיכה, דבר המהווה שימוש בתמיכה למטרה שלא נועדה לה. בית המשפט קבע כי "כספי תמיכה ממשלתית אינם מיועדים להוות מושא לשיתוף פעולה עסקי של העמותה עם צד ג' כשותפים בקבלת הכספים (במובחן מרכישת שירותים לגיטימית על-ידי העמותה) והם אינם מיועדים לשמש תמורה לנשיאה בסיכון העסקי הכרוך בקבלתם… קל וחומר שכך כאשר מדובר בתשלום תמורה לסיכון עסקי שנטל גורם חיצוני לעמותה".

לא עוד אלא שבית המשפט טען כי מדובר בהסכם בלתי חוקי שדינו להתבטל והעמותה אינה צריכה לשלם כנקוב בחוזה אלא רק "שכ"ט ראוי".

קיים חשש גדול כי הרגולטורים יבדקו נושא זה ויחייבו את העמותות לתבוע השבה מאת יועצים שנכרת עימם הסכם דומה.

יצוין כי משרדנו מתמחה בהגשת בקשות כאמור במחירים סבירים ושאינם תלויים בתמיכה המתקבלת.