jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > שינויים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בנוגע לדירות מגורים

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בנוגע לדירות מגורים

// 17.04.2016
  • מס רכישה על דירה שהיא דירה יחידה נמוך ממס רכישה על דירה שאינה יחידה. עובר לתיקון מי שהיה לו חלק שמעל לשליש בדירה נוספת, מלבד זו הנמכרת כעת, לא הוכר כבעל דירה יחידה. מי שניזוק מכך אלו יורשים שכאשר ירשו חלק ממעל שליש נפלטו מההקלה המתייחסת לדירת מגורים יחידה אחרת שיש להם. כעת תוקן החוק ולגבי יורש שאין לו מעל למחצית הדירה לא יפריע חלקו לקבלת הקלה בגין דירת מגורים יחידה.
  • לעניין ההקלה האמורה ממס רכישה על דירת מגורים יחידה – מי שמחליף דירה, קונה קודם דירה חדשה  ומוכר אחר כך את דירתו הנוכחית, היה נחשב, עובר לשינוי הנוכחי, כבעל דירה יחידה אם מכר את דירתו הקודמת תוך 24 חודש מרכישת הדירה החדשה. כעת תוקן החוק והתקופה קוצרה ל – 18 חדשים בלבד. החמרה זו תחול על זכויות במקרקעין שנרכשו החל מ- 1.5.2016 ועד ל – 30.4.2021.
  • פטור ממס שבח לגבי מכירת דירת מגורים יחידה הוחל עד עתה גם על מי שבנוסף לדירה הנמכרת יש לו חלק שאינו עולה על שליש בדירה אחרת. חלק זה לא מנע את הדירה העיקרית להיחשב כדירת מגורים יחידה. כעת תוקן כי גם מי שירש דירה אחרת שחלקו בה אינו עולה על מחצית הדירה ייחשב, לגבי דירתו העיקרית, בעל דירה יחידה לעניין הפטור ממס שבח. כמובן מכירת החלק בדירה הנוספת  שיש לו (שליש לאשם רגיל ומחצית ליורש)  לא יוכל ליהנות מהקלה במש"ח. הוא הדין מי שיש לו, מלבד דירתו העיקרית, גם אחזקה באיגוד מקרקעין המחזיק בדירת מגורים.
  • פטור ממס שבח לגבי דירת מגורים יחידה הוחל עד עתה גם על מי שתוך 18 חודש לפני המכירה קנה דירה חלופית. כעת תוקן החוק והמועד הורחב ל – 24 חודש. זאת, יוחל רק על דירת מגורים שתירכש החל מ – 1.5.2021.