jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ"רים והן על ידי עוסקים

שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ"רים והן על ידי עוסקים

// 25.01.2018

פעמים רבות מתמודדים מלכ"רים במכרזים של משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות. בשל השוני בשיעורי המס  החלים על עוסק ועל מלכ"ר, נוצר למלכ"ר יתרון מובנה לפיו המחיר המוצע על ידו נמוך מהמחיר המוצע ע"י העוסק.

על מנת לשמור על שווין מיסויי, הודיעה רשות המיסים כי: "במקרים בהם המדינה ו/או כל זרוע אחרת שלה תפרסם מכרז ובין מגישי הצעה למכרז יהיו גם גופים המסווגים כמלכ"ר וגם גופים המסווגים כעוסק לעניין החוק, ויתברר כי מטרת פעילות המלכ"ר המתמודד במכרז היא לשם השגת רווחים גם לשם השגת רווח זמני אשר ישמש את המלכ"ר בפעילותו המלכ"רית, תפעל רשות המיסים לשינוי הסיווג של המלכ"ר לעוסק, בשל הפעילות האמורה עם כל המשמעויות הכרוכות בשינוי הסיווג."

כלומר: מס הכנסה יבדוק האם יש לסווג את פעילותה של העמותה כפעילות עסקית או לא.

משמעויות סיווג הפעילות כפעילות עסקית הן:

  • חיוב הפעילות הרווחית במס הכנסה. (המבחנים הנוגעים לחיוב במס הכנסה נבחנו, בין השאר בפס"ד בביהמ"ש העליון "ויזרע יצחק")
  • רישום נתח פעילות זו כעוסק וחיובו במע"מ וביטול חיוב מס שכר על שכר השייך לנתח פעילות זה. (המבחנים הנוגעים לרישום כעוסק וחיוב במע"מ נבחנו בפס"ד בביהמ"ש העליון "בשערייך ירושלים")
  • אפשרות לשלילת הכרה לצרכי זיכוי במס ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. (המבחנים הנוגעים לשלילת הזכאות לפי סעיף 46 פורסמו בחוזר מ"ה)

 

יצויין כי לא כל עיסוק בפעילות המושגת במכרז פוגע במעמד המלכ"רי של המוסד.

עמותה המעוניינת להשתתף במכרז ראוי שתבחן את הנושא עימנו

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן