jump to content

שאלות נפוצות

רודניק וורצל ושות' > שאלות נפוצות
אני עובד בשתי עבודות חלקיות והסכום הכולל אינו עולה על 3,000 ₪. האם עלי לבצע תיאום מס? כמו"כ, מהו הסכום המינימאלי עליו יש לעשות תיאום מס?
כל אדם שעובד ביותר ממקום עבודה אחד חייב לבצע תאום מס, ללא קשר לגובה ההכנסה. קיים אומנם סף הכנסה שלא יגיע לחבות מס בפועל עקב נקודות הזיכוי, אולם סף המס נקבע בעת עריכת תאום המס.
יתכן שתאום המס יקבע כי אין לשלם מס הכנסה על ההכנסה הנדונה אולם חייבים לערוך תאום מס.
האם זקיפת שווי השימוש תהיה נמוכה יותר כשמדובר ברכב משומש?
לא. כפי שזה נהוג גם היום, זקיפת שווי השימוש תיקבע בהתאם למחיר הרכב בהיותו חדש.
מה גובה הזיכוי שיחיד רשאי לקבל בגין תרומות שתרם? אם בשנת מס היה הפסד האם ניתן לדרוש תרומות שנתרמו באותה שנה בשנים הבאות?
אם תרמת, אתה או בן זוגך למוסד ציבורי תרומה בסך של למעלה מ-190 ₪, מגיע לך זיכוי מהמס בשיעור של 35% מסכום התרומה בתנאי שהזיכוי לא יותר לגבי חלק מהתרומה העולה על 9,304,000 ₪ או על 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך מהשניים.
על יתרת התרומה לא יותר זיכוי השנה. אולם, בשל סכום תרומה העולה על התקרה לזיכוי שנתרמה באותה שנת מס (ובשל כך לא התקבל בגינו השנה זיכוי), ניתן יהיה לקבל זיכוי מהמס בשלוש שנות המס הבאות העוקבות, לאחר שנת המס של התרומה ובכפוף לתקרה.
טעיתי בנתונים שהזנתי בדו"ח מע"מ התקופתי. האם אפשר לתקן את הדיווח באינטרנט?
לא. עליך לגשת לתחנת מע"מ / פקיד השומה של אזורך, ע"מ להגיש שם דוח מתקן.
אני עוסק שזכאי להישבון בלו מאיזו תקופה אוכל להגיש בקשה להישבון?
לפי חוק הבלו על דלק, ניתן להגיש בקשה להישבון בתוך שנה מיום הוצאת חשבונית המס בגין רכישת הדלק.
אדם הזכאי מהמלכ"ר לכסף ודורש לקבל את כספו בהמחאה שאינה נושאת הגבלה "למוטב בלבד" ולפחות ללא הגבלה זו בצירוף "קרוס". כיצד ניתן לשלם לו?
עמותה שאינה מעוניינת באישור ניהול תקין יכולה לשלם לו בהמחאה (על שם, לא המחאה פתוחה) שאינה למוטב בלבד. עמותה המעוניינת באישור ניהול תקין צריכה להנפיק המחאות המוגבלות למוטב בלבד אבל ההגבלה אינה חייבת להיות מוטבעת ע"י הבנק ודי אם תיכתב או תסומן ע"י העמותה. אין חובה בסימון קרוס.
ספק שאינו ממציא חשבונית, מה לעשות?
החוק מחייב בתנאים לדרוש מהספק חשבונית: מלכ"ר שרכש נכס או שירות בסכומים של 310-20,000 ₪ חייב לדרוש חשבונית או לשלם בהעברה בנקאית, כרטיס אשראי או המחאה שלו (שאינה מוסבת) ואם שולם באמצעים אלו אין חובה בחוק לדרוש חשבונית. בסכומים של מעל 20,000 ₪ חובה לדרוש חשבונית (וגם לא לשלם במזומן, ואם התשלום בהמחאה מוסבת יש לציין עליה את שמו חתימתו ומספרו המלכ"ר).

החובה לדרוש חשבונית אינה יכולה להיות חובה לקבל ודי להראות כי נשלחה דרישה (דאר רשום, פקס עם אישור מסירה או מייל). אמנם עמותה צריכה שתהיה בידה הוכחה לתשלום לנכס או השירות שעבורם שילמה (הצעות מחיר, קבלות וכדו'). אגב חשוב לציין כי בחלק מהתבחינים לתמיכות ממשלתיות יש התניה של קיום חשבוניות.
מלכ"ר המשכיר דירת מגורים לשימוש שאינו מגורים, האם חייב במע"מ?
היות והמלכ"ר איננו עוסק החיוב יכול לנבוע רק מכח הגדרת עסקת אקראי, אשר מכירת והשכרת דירת מגורים מועטה ממנה במפורש. לדעתנו, מכמה טעמים, דירת מגורים אינה דווקא כזו המשמשת למגורים אלא המיועדת לפי טיבה למגורים. אם כך- אם בדירה מטבח וחדר אמבטיה הכשירים לשימוש אין חיוב מע"מ. יודגש כי אם למלכ"ר השכרת דירות מגורים המגיעה לכדי עסק יכול מנהל מע"מ לקבוע כי תחום זה צריך שיירשם כעוסק ויחוייב במע"מ.
בודק מטעם רשם העמותות דורש כי בוועד, שחבריו הם מורשי החתימה היחידים, לא ישמשו שני קרובי משפחה. האם דרישתו מוצדקת?
לא. הרשם דורש, בכדי לתת אישור ניהול תקין, כי שני קרובים בדרגת קירבה ראשונה לא יהיו מורשי חתימה .
עמותה שמחזורה גדול וחייבת בניכוי במקור בגין תשלומים בעד שירותים או נכסים קיבלה שירות חד פעמי מסטודנט שחילק פליירים במשך כמה ימים ושילמה לו 3,000 ש"ח. האם יש חובת ניכוי במקור?
לא. קיימת הגבלת סכום מינימום וסכום זה נמוך מחובת הניכוי.
מלכ"ר שוכר נכס שאינו דירת מגורים מאדם פרטי שאינו עוסק. על מי מוטלת חובת תשלום המע"מ?
על פי הדין חובת תשלום המע"מ מוטלת על המלכ"ר השוכר.
אין לנו השנה מימון עצמי של 10%, האם שימוש בעודפים הצבורים משנים קודמות מספיק בכדי למלא את דרישת החשכ"ל למימון עצמי?
כן.
האם ניתן לשלם מלגה לאברך בשיק למוטב בלבד על שם אחר?
בעייתי מאד. כאשר מדובר בעמותה מתוקצבת החשופה לביקורות חשכ"ל ורשם, בעת ביקורת יהיה קשה להוכיח שאותו אברך מדווח אכן למד במוסד וקיבל את המלגה. יתכן ויתאפשר להוכיח זאת ע"י דפי נוכחות, אישור קבלת הכסף מהאברך וכדו' אבל מומלץ להימנע מכך.
באיזה שיעור מע"מ ישאו זיכויים בגין חזרות ובטולי עסקאות עקב שינוי שיעור המע"מ ?
כאשר הזיכוי הינו בגין חשבונית שנשאה שיעור מס של 18% הזיכוי יהא באותו שיעור, זאת בתנאי כי מאז חשבונית זו לא הוצאה חשבונית אחרת לאותו לקוח.
מה המסלול המועדף למיסוי דירות מגורים?
כאשר סך הכנסות השכירות מכל הדירות יחדיו נמוכות מסך של כ – 5,000 ₪ לחודש (הסכום משתנה מעת לעת עם המדד) קיים פטור מלא ממס. קיימת אופציה לפטור נוסף בהתקיים תנאים מסוימים (ניתן לקבל באשר לכך יעוץ במשרדנו) בסכומים שמעל לסכום זה קיימים שני מסלולים: מיסוי רגיל (בשעורי המס הרגילים ודרישת הוצאות) ומיסוי בשיעור של 10% (תוך תשלום המס במשך השנה ולכל המאוחר בינואר העוקב). יש לבחון לגופו של מקרה איזה מסלול עדיף (ברוב המקרים יש עדיפות למסלול של 10%, אך לא תמיד).
האם ניתן להכיר בחובות אבודים של לקוחות?
למס הכנסה - עקרונית כן ובלבד שניתן לאשש את עובדת החוב כאבוד. חובות קטנים שהליכי הגביה בגינם עולים לכדי החוב או שיעור משמעותי ממנו גם יוכרו בתנאים מסוימים. בכדי לקבל החזר על המע"מ ששולם בגינם יש לפעול לפי נוהל שגיבש מע"מ.
מתי אדם נחשב תושב ישראל לעניין דיני מס הכנסה?
המבחן העקרוני הוא מבחן סל הלוקח בחשבון את מכלול חייו הפרטיים ועסקיו של האדם, ביניהם מקום עבודתו, מקום מגוריו, מקום מגורי משפחתו הקרובה, מיקום חשבונות הבנק שלו, מקום המבטח הרפואי שלו (קופ"ח), מקום ביתו ומקום פעילותו בארגונים שונים ועוד עובדות ונסיבות חיים שונות. בכדי למנוע מבוכה קובעת פקודת מס הכנסה מבחנים לכאורה לקביעת מקום התושבות. מבחנים אלו קובעים חזקה הניתנת לסתירה לפי מבחן הסל שנזכר לעיל. המבחנים הם - אם שהה בישראל בשנת המס 183 יום לפחות, או אם שהה בישראל לפחות 30 יום וסך שהייתו בארץ בשנת המס + השנתיים שקדמו לה הוא לפחות 425 יום.
חבר שלי בקש ממני להשתמש בחשבון הבנק שלי לצרכיו שלו. הוא יפקיד בחשבון כספים ויחלקם כצדקה. במשך השנים הוא הפקיד בחשבוני מליון ₪ והעביר לצדקה 900,000 ₪. מס הכנסה מעוניין לחייב אותי במס על הכנסה של מליון ₪. האם הוא צודק?
עניין דומה נידון בבית המשפט ונפסק כי אם ניתן להוכיח בצורה סבירה כי אכן אלו העובדות אין חיוב במס על הסכום שחולק. מס הכנסה יוכל לטעון אודות חיוב מס על הסכום שנשאר ברשותך (כאשר סביר והוא אינו הלוואה).
20 שנה היה לי עסק ולאחרונה הוא נסגר והנכס שממנו פעל העסק מושכר. האם אני זכאי למס לפי מדרגות המס?
כן. הטבה זו ניתנת להכנסה מיגיעה אישית, והכנסה מנכס שבמשך 10 שנים לפחות שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית הוגדרה כהכנסה מיגיעה אישית. הדבר בא כפיצוי מסוים לבעלי עסקים המשתמשים בדמי השכירות מעין אלו כתחליף לכספי פיצויי פיטורין (הזכאים להטבות מס). אם אתה בן 60 בכל מקרה אתה זכאי למיסוי לפי מדרגות המס
האם במקרה כמפורט בשאלה קודמת כאשר הנכס הושכר לחברה שלי וממנה הופקו ההכנסות מיגיעה אישית (כמשכורת) הדין משתנה?
נפסק כי גם במקרה כזה קיימת זכאות למיסוי לפי מדרגות המס
כאשר ההגעה למקום העבודה בתחבורה ציבורית בעייתית והמעביד מממן לעובדיו מוניות, האם סכום זה נחשב כהכנסת עבודה אצל העובד ויש לנכות ממנו מיסים?
ככלל מימון הסעה מהבית לעבודה נחשב הכנסת עבודה, אך נפסק כי בתנאים האמורים יחוייב כשכר רק שווי תחבורה ציבורית ולא שווי נסיעה במונית
האם ישנה תקופת התיישנות לדמי בטוח לאומי שלא שולמו?
בעבר לא היתה תקופת התיישנות. בשנת 2014 נפסק כי תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים מהמועד בו היו אמורים להשתלם. האמור מותנה בכך שלא נשלחה דרישה לתשלום או שנשלחה ולא ננקטו הליכי גביה או לא בוצע קיזוז. לגבי מי שלא נרשם במשרדי בטו"ל או לא דיווח על הכנסותיו התקופה תחל מהתקופה בה בטו"ל היה אמור לדעת מקיום החוב (מועד ההרשמה, הדווח או שומת מס הכנסה שממנה נגזרת החבות). לגבי חובות שבתאריך 1.1.2015 חלפו 7 שנים לקיומם אך טרם חלפו 16 שנה - יוכל בטו"ל לדרוש אותם עד ל- 30.6.2016.
השכרה למגורים לפחות מ – 25 שנים פטורה ממע"מ. אני משכיר מבנה לעמותה המאכלסת סטודנטים. האם ההשכרה חייבת מע"מ?
כן. במקרים חריגים כאשר ברור מתוך מערכת ההסכמים כי העמותה מהווה רק מתווך תיפול ההשכרה לחיקו של סעיף הפטור.