jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > רכישת חברה בכדי להשתמש בהפסדיה

רכישת חברה בכדי להשתמש בהפסדיה

// 02.11.2016

נפסק, ולא בפעם הראשונה, כי חברה בעלת הפסדים צבורים שנרכשה כאשר נראה שהסיבה העיקרית לרכישה היא שימוש בהפסדים הצבורים לצרכי מס – הרכישה נחשבת עיסקה מלאכותית ולא ניתן להשתמש בהפסדים אלו. גם כאשר הרוכש טען כי הנימוק לרכישה היה שיקול של ניראות ציבורית על ידי רכישת שלד של חברה בורסאית.