jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > קופה כללית לפיצויים

קופה כללית לפיצויים

// 10.01.2017

בעבר היו קופות כלליות לפיצויים, שלא ע"ש עובד ספציפי, והפקדה בהן הוכרה כהוצאה לצרכי מס. החל משנת 2007 ועד סוף 2011 היה ניתן להפקיד לקופות אלו עבור עובדים שהופקד בגינם בעבר לקופה כזו.

פורסמו הוראות מטעם מס הכנסה למעבידים שברשותם קופות כאלו:

עיקר ההוראות הן העברת סכומים שמעבר להתחייבויות הצפויות של המעביד (בתוספת מגן של 10%) לקופות של עובדי המעביד. ההעברות יהיו הן בהשלמת סכום ההתחייבות לעובדים והן בהפקדות שוטפות, לפי העניין, ואי התרת הוצאות כל עוד נשאר בקופה הכללית סכום שמעבר להתחייבות הצפויה (בתוספת עשרת האחוזים).