jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > קול קורא להפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ז

קול קורא להפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ז

// 26.05.2016

משרד החינוך פרסם קול קורא- "להפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ז".

החל משנת הלימודים תשע"ז כל בתי הספר מחויבים להצטרף למהלך. (פרט לחטיבות עליונות שבשל שינוי מתכונת תכנית הלימודים אין כדאיות כלכלית בהפעלת תכנית ההשאלה במסגרתן- אשר יוכלו לבקש שלא להפעיל את התכנית טרם פתיחת שנת הלימודים תשע"ז).

הגשת הבקשה תעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים במסמך המצ"ב, באמצעות מערכת מרכבה.

בשלב א'– מ- 18.5.16 עד ה- 30.6.16- יש להגיש את תכנון הפעילות התקציבית הבסיסית והידועה של בתיה"ס (ללא בקשות לחריגים).

בשלב ב'– מ- 4.9.16 עד ה- 10.10.16- עם קבלת תמונת מצב ברורה ומדויקת, תגיש הרשות תקציב חריגים. (יפורסם קול קורא בנפרד במהלך חודש ספטמבר).

רשימת קבצים המצורפים בזאת לחוזר זה:

  1. נספח קריטריונים לתקצוב הבעלות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד.
  2. נספח א'- בקשת הצטרפות הבעלות לתכנית השאלת ספרי לימוד.
  3. נספח ב- פירוט בתיה"ס בהתאם להגשת בקשות התקציב.
  4. רשימת ספרי לימוד מאושרים.

בנוסף יש לצרף את טפסי החובה הנדרשים באתר מרכבה.

בחוזר המצ"ב יובאו עיקרי התכנית להשאלת ספרים בהתייחס לקריטריונים הנדרשים ולהיבטי התקצוב הנגזרים ממנה.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

לנספח הקריטריונים לתקצוב הבעלות לחץ כאן

לנספח א' – בקשת הצטרפות לתכנית לחץ כאן

לנספח ב' – פירוט ביה"ס בהתאם להגשת בקשות התקצוב לחץ כאן

לרשימת ספרי הלימוד המאושרים לחץ כאן