jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > קול קורא בנושא הצטיידות מוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני (כיתות י"ג-י"ד) בשנה"ל תשע"ז

קול קורא בנושא הצטיידות מוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני (כיתות י"ג-י"ד) בשנה"ל תשע"ז

// 16.11.2016

לקהל לקוחותינו שלום רב,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב להצטיידות מוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני בשנה"ל תשע"ז.

התקצוב הינו עבור שדרוג והצטיידות בכלל המגמות הטכנולוגיות המפורטות בקישור להלן:

 קריטריונים לתקצוב. 

לתשומת הלב,

התקצוב הינו עבור שדרוג מגמה אחת בלבד לכל מוסד.

 

תוקף קול הקורא הינו עד ל –  28.11.16

להגשת הבקשה לתקצוב יש לפנות לרפרנטית הביקורת.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לנעה ג'אן, עו"ד, רו"ח 02-5002747 שלוחה 327

מייל: noa@rv-cpa.com.